INDIAN RAILWAY TRAFFIC SERVICE OFFICERS

BACK

S. No. NAME DATE OF BIRTH ZONE DITS RECRUITMENT METHOD BATCH GRADE POSTED AT DESIGNATION
1  ANURAG 01-01-1960  NR 01-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/TRAFFIC 
2  SUNIL MATHUR 17-03-1960  N 24-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/T&C 
3  ANANTHARAMAN S. 08-11-1959  S 21-01-1984  DR  1982  HAG  SR  PCOM 
4  MISHRA P.S. 02-04-1961  SE 23-01-1984  DR  1982  MEMBER  RB  MEMBER TRAFFIC 
5  NARESH CHAND GOYAL 16-03-1960  CR 23-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED(SAFETY) 
6  RAO N. MADHUSUDANA 21-07-1960  W 23-01-1984  DR  1982  HAG  SCR  PED/C(R&M) 
7  MANI ANAND 23-01-1960  NR 21-08-1984  DR  1983  HAG  NR  PCCM 
8  MANOJ SETH 28-04-1960  ER 21-02-1985  DR  1983  HAG  WCR  PCOM 
9  DAS SURAJIT KUMAR 15-04-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  HAG  WCR  PCCM 
10  SANJAY KUMAR MOHANTY 24-12-1962  CR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/TT/M 
11  MUKESH NIGAM 20-07-1961  N 26-08-1985  DR  1984  SAG  DEPU/CRIS  MANAGING DIRECTOR 
12  SANJAY SINGH GEHLOT 26-10-1961  SE 16-12-1985  DR  1984  HAG  ER  AGM 
13  MISHRA SUSHANT KUMAR 19-06-1961  SR 19-05-1986  DR  1984  HAG  RB  SECRETARY 
14  JOSHI ARCHANA 05-10-1963  NR 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  AGM 
15  PANDA DEBARAJ 18-04-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  ECOR  PCOM 
16  SINGH AJAY PRATAP 24-06-1961  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  IRITM  DIRECTOR 
17  GARG SUNIL KUMAR 06-12-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  SDGM 
18  RAJIV SAXENA 03-07-1961  NF 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  PCOM 
19  KUMAR SHAILENDRA 01-11-1961  WR 23-03-1987  DR  1985  HAG  WR  PCOM 
20  LAL RAJ KUMAR 04-08-1962  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  PCCM 
21  DEEPAK KASHYAP 31-01-1962  NF 23-12-1986  DR  1985  SAG  DEPU/POWER GRID CORP  CVO 
22  DULAT ANEET 10-11-1961  SE 23-12-1986  DR  1985  HAG  NFR  PCCM 
23  SINHA JAYA (VARMA) 18-09-1963  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  SER  PCOM 
24  SANDEEP SILAS 19-09-1960  C 21-08-1984  DR  1983  SAG  NR  CCM/TS 
25  S. S.MISHRA 22-05-1960  SE 13-07-1987  DR  1985  HAG  ECoR  CSO 
26  AMRITANSHU 18-05-1961  ER 23-12-1986  DR  1985  SAG  NR  CPM(IT)/BUDGET/FOIS 
27  MURTHY U.KRISHNA 05-06-1960  SC 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  DEPU/HPCL  CVO 
28  NIRAJ KUMAR 01-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CAO/SYSTEM 
29  KUMAR SEEMA 30-05-1964  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CSO 
30  A. MADHUKUMAR REDDY 09-12-1960  C 15-02-1988  DR  1986  HAG  RB  PED/CHG 
31  NARAYAN R. BADRI 19-03-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  CR  AGM 
32  PRASAD K. SIVA 24-03-1961  NFR 15-02-1988  DR  1986  HAG  SCR  PCOM 
33  PAVITHRAN ANIL 15-11-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM/FM 
34  BEHERA AJOY KUMAR 17-09-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  HAG  ECoR  PCCM 
35  VISHWANATHAN PRIAMVADA 06-05-1960  SR 15-02-1988  DR  1986  HAG  SR  PCCM 
36  MUKHERJEE CHANDRALEKHA 07-12-1962  ER 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  SDGM 
37  ANANDA SHANKAR G.S. 27-09-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  HAG  SCR  CAO/SYSTEM 
38  RAWAT SMITA 01-02-1962  N 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  RB  ED(NFR & TOURISM) 
39  SINGH DEVENDRA 28-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  NR  CTPM 
40  DADABHOY BAKHTIAR K. 28-12-1963  W 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  CR  PCCM(CHOD) 
41  BABU M. RAVI 20-08-1960  C 18-02-1989  DR  1986  HAG  SCR  CSO 
42  DILIP KUMAR SINGH 25-12-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  CR  PCOM 
43  ALI SYED NISHAT 22-12-1961  E 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  SECR  PCCM 
44  SINGH ALOK 17-10-1963  SE 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  NER  PCCM(CHOD) 
45  JAIN SUNIL 02-05-1961  ER 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  DEPU  CVO/BPCL 
46  DHIR SEEMA 10-06-1963  NR 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  NR  CAO/PTS 
47  PRASAD GOLA JOHN 14-04-1963  SC 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  SCR  PCCM 
48  GAGARIN S. 15-06-1961  S 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  SCR  IN THE CADRE 
49  MEENA G.P. 13-07-1961  WR 06-03-1989  DR  1986  NFHAG  NWR  PCCM 
50  RAO K.VENKATA 15-06-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  SCR  CTM 
51  RAO M. LUKA ASISH 29-09-1960  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM/CLAIMS & CTG 
52  SHIV RAJ SINGH 21-01-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  SAG  SWR  PCCM(CHOD) 
53  MAHENDRA PRASAD MEHTA 01-04-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  PCCM 
54  RANADE PRASHANT K. 29-12-1961  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/IT 
55  RAVINDER GOYAL 06-11-1964  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NWR  PCOM(CHOD) 
56  SREEKANTH ARJA 18-02-1962  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GOVT OF AP 
57  VALLURI RAVI 14-12-1962  NR 06-03-1989  DR  1987  SAG  NCR  COM 
58  AMIT KUMAR SINGH 25-02-1965  WR 03-06-1989  DR  1987  SAG  SECR  SDGM 
59  SAHU PRASANTA KUMAR 07-07-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SER  PCCM 
60  H K DUTTA 02-05-1962  C 19-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  SDGM 
61  SINGH MANIJIT 15-03-1963  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  WR  IN THE CADRE 
62  AKHOURI MANOJ KRISHNA 30-11-1963  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU/CRIS  DIR(OPERATIONS) 
63  HAZARIKA UTPALPARNA 23-05-1962  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  PCOM 
64  DUDHE SATISH KUMAR P. 09-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PM 
65  JITURI VIKRANT V. 01-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/PM&CTG 
66  PRASAD SUDHIR CHANDRA 15-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS 
67  KAPIL SHELLEYANDRA 02-02-1962  CR 05-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  CPTM 
68  JENA PRAMOD KUMAR 02-11-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SECR  PCOM 
69  SARMA LEENA 24-01-1961  NF 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/FM 
70  SINGH ANIL KUMAR 01-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NER  PCOM 
71  HARI SHANKAR VERMA 31-03-1966  W 25-08-1988  DR  1987  SAG  SWR  PCOM 
72  RAVEENDRAN P. 31-07-1963  S 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  CHAIRMAN/CHENNAI PORT TRUST 
73  SRIVASTAVA MANOJ KUMAR 22-06-1963  N 23-08-1989  DR  1988  SAG  RB  EDTT/F 
74  JAIN MUKUL 09-08-1963  C 21-08-1989  DR  1988  SAG  WR  CCM/FM 
75  MATHUR MUKUL SARAN 26-01-1966  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  NR  COM/G 
76  DHANANJAYULU R. 14-08-1964  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCoR  OSD 
77  SINGH CHHATRASHAL 22-08-1966  NR 27-12-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/CHARKADHARPUR 
78  PATHAK RAJESH 31-12-1964  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  CPTM 
79  ITTYERAH NEENU 24-12-1964  S 08-08-1989  DR  1988  SAG  SR  CTPM 
80  JAGANNATHAN S. 18-06-1964  SR 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU/FOOD & PD  JS 
81  SALIL KUMAR JHA 02-10-1962  E 21-08-1989  D  1988  SAG  ECR  PCOM 
82  UTPAL KANTI BAL 30-12-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ER  PCOM 
83  VARADAN AMIT 28-01-1966  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU/Deptt. Of Heavy Industry  JS 
84  K.REVEEN KUMAR REDDY 09-07-1965  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/KGP 
85  SHARMA SANJEEV KUMAR 02-09-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ECR  PCCM 
86  TYAGI SUDHIR KUMAR 21-01-1963  C 28-08-1989  DR  1988  SAG  RB  ED/VIGILANCE(T) 
87  JOSHI UPENDRA CHANDRA 15-08-1965  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  DRM/KOTA 
88  RAO A.S. 15-12-1963  CR 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCR  IN THE CADRE 
89  OJHA MAHENDRA NATH 05-01-1963  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  NCR  PCCM 
90  SONDH R.K. 22-10-1960  N 21-08-1989  DR  1988  SAG  NFR  CPTM 
91  PARMAR PRAVIN N. 03-08-1963  NF 20-08-1990  DR  1988  SAG  NAIR  SR PROF RSC/BRC 
92  N. SHREEKUMAR 14-01-1965  S 20-08-1990  DR  1989  SAG  SR  CFTM 
93  SINHA MANOJ KUMAR 13-10-1964  NE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RDSO  Exe. Director/Tfc 
94  THAKUR RANJAN PRAKASH 13-08-1966  C 18-02-1991  DR  1989  SAG  ECR  DRM/DANAPUR 
95  SHANKAR VISHWANATH 29-05-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/PLANNING 
96  DR. MANOJ SINGH 01-04-1967  SE 20-08-1990  DR  1989  SAG  WCR  DRM/JABALPUR 
97  SRINIVAS NANDURI 08-12-1963  SC 16-09-1991  DR  1989  SAG  DEPU/NTPC  ED(Traffic Coal) 
98  VANDANA BHATNAGAR 08-11-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/CATERING 
99  JAIN SANJAY KUMAR 20-12-1966  ER 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  DRM/CSMT 
100  MAJUMDAR SOUMITRA 02-05-1966  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  SER  CPTM 
101  NAIK DHANANJAY YASHWANT 02-05-1964  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  CR  CPTM 
102  VIVEK SRIVASTAVA 17-06-1964  NE 18-09-1991  DR  1989  SAG  RB  EDPG 
103  SWAIN CHITTARANJAN 06-06-1964  SE 02-09-1990  DR  1989  SAG  WR  CTPM 
104  RANJAN PRABHAT 08-11-1964  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CCM/CLAIMS & CTG 
105  SHARMA ALOK 01-01-1965  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  CCM/PS  
106  KASHYAP RAJESH KUMAR 01-06-1966  CR 15-09-1991  DR  1989  SAG  NWR  DRM/AJMER 
107  OWAIS MD. 23-10-1963  E 20-08-1990  DR  1989  SAG  SER  CTPM 
108  DEVENDRA KUMAR 02-08-1966  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BRC 
109  MISHRA SANJAY 25-06-1968  NE 16-03-1991  DR  1989  SAG  SER  CCM/PS 
110  RAVINESH KUMAR 10-05-1965  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CCO 
111  PRABHAS DANSANA 24-03-1968  SE 15-09-1991  DR  1989  SAG  ER  DRM/SDAH 
112  MEENA JAI SINGH 07-09-1960  W 18-02-1991  DR  1989  SAG  NWR  CCM/PS 
113  BARMAVATHU NAGYA 22-10-1964  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CFTM 
114  PRASAD SHIV KUMAR 04-01-1965  NE 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CFTM 
115  GOEL SANJAY 17-12-1960  NR 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  DEPTT OF IT 
116  GANGAL RAJEEV 26-02-1966  WR 22-12-1991  DR  1990  SAG  DEPU/CRIS  CRIS 
117  KUMAR B. PRASHANTH 12-03-1966  S 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  MD & CEO(IndianInternationConv 
118  BABU Y. NAGENDRA 30-07-1965  SE 15-09-1991  DR  1990  SAG  SR  CCM/PS &CTG 
119  GEORGE K. BEJI 15-05-1965  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU/HLL Lifecare Ltd  CMD(JS Level) 
120  SRIVASTAVA ARCHANA 24-05-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  NR  CPM/FOIS(IT) 
121  SHASTRI SATYA PRAKASH 01-06-1966  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SWR  CFTM 
122  SINGH SHASHI KANT 15-12-1966  NF 16-09-1991  DR  1990  SAG  ECOR  DRM/KHURDA RD 
123  PRABHAKAR PRANAI 25-05-1966  W 14-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU/CWC  CVO 
124  AMBASTHA NEERAJ 02-01-1967  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  SER  DRM/RANCHI 
125  SHANKAR AJAY JHA 01-06-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  SECR  CCM/FS 
126  JHA DEEPAK KUMAR 14-10-1967  E 11-10-1992  DR  1990  SAG  WR  DRM/AHMEDABAD 
127  SHARMA S.K. 21-10-1960  E 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  ED(CC) 
128  TRIPATHI SANJAY 01-01-1967  NF 15-09-1991  DR  1990  SAG  NR  DRM/LUCKNOW 
129  LENIN V.R. 12-06-1967  NF 20-01-1992  DR  1990  SAG  SR  DRM/MADURAI 
130  OM PRAKASH 17-01-1965  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  NR  CCM/PS 
131  CHINTA VENU GOPAL 07-03-1964  SC 11-10-1992  DR  1990  SAG  SCR  IN THE CADRE 
132  RAMDHAN MEENA 05-06-1964  WR 11-10-1992  DR  1990  SAG  WCR  CFTM 
133  V.A. MALEGAONKAR 18-03-1967  C 19-10-1992  DR  1991  SAG  NFR  DRM/RNY 
134  G.V.L. SATYAKUMAR 01-09-1968  SR 06-09-1993  DR  1991  SAG  RB  ED/SP 
135  NATH SATYAKI 15-12-1967  SE 12-10-1992  DR  1991  SAG  KOLKATA METRO  COM/CTM 
136  ROY CHANDRIMA 04-03-1964  N 03-01-1994  DR  1991  SAG  SER  SDGM 
137  PADMAJA K. 28-03-1967  SC 03-01-1994  DR  1991  SAG  SCR  CPTM 
138  GUPTA SHYAM SUNDER 01-05-1969  W 11-10-1992  DR  1991  SAG  CR  CFTM 
139  ROY RINKESH 11-02-1970  SE 16-02-1992  DR  1991  SAG  DEPU  CH PARADEEP PORT 
140  UPINDER SINGH 17-08-1967  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  ER  CCM/FM 
141  BAJPAI SANJAY 03-09-1963  N 11-10-1992  DR  1991  SAG  RB  ED/ TRAFFIC(COORDINATION) 
142  KUMAR T. SIVA 03-03-1966  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CPTM 
143  SAHU PRAHALLAD CHANDRA 22-04-1964  SE 06-09-1993  DR  1991  SAG  ECOR  CCM/FS 
144  SHARMA NEERAJ 05-07-1964  NE 12-10-1992  DR  1991  SAG  RB  EDPM 
145  DAS NAR SINGH 20-12-1965  NE 22-02-1993  DR  1991  SAG  NR  CCM/FM 
146  MALKHEDE ARVIND 24-07-1969  C 22-02-1993  DR  1991  SAG  WR  CCM/PM 
147  BIPLAV KUMAR 09-08-1963  E 22-02-1993  DR  1991  SAG  DEPU/DFCCIL  GM(BD) 
148  HARI RAM RAO 05-01-1964  NF 06-01-1993  DR  1991  SAG  NCR  IN THE CADRE 
149  DR. MONICA AGNIHOTRI 30-12-1970  NE 04-09-1994  DR  1992  SAG  RB  EDFM 
150  MAHAPATRA SANJAY 26-07-1964  SE 06-09-1993  DR  1992  SAG  ECoR  CTPM 
151  MADAN RAM DEORA 01-12-1966  W 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CCM/FM 
152  PARSURAMKA NAVIN KUMAR 04-12-1969  E 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  ADRM/DLI 
153  SINGH MANOJ KUMAR 06-07-1969  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  NER  CPTM 
154  BHATNAGAR SHOBHIT 02-02-1967  CR 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CONCOR 
155  ABHIJIT NARENDRA 14-09-1966  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/PPP(T) 
156  SINGH GURINDER MOHAN 13-04-1968  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC DELHI 
157  RAHUL AGARWAL 08-06-1968  SE 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTT(S) 
158  BOBHATE UDAY V. 20-09-1965  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/GOVT OF MAHA.  OSD/RAILWAYS 
159  MAHIYARIA SHRIKANT 14-08-1963  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  NR  ON TRAINING(CRIS) 
160  MRS. TRIPTI GURHA 26-05-1967  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/S&E 
161  DHARMANI BARJESH 07-09-1966  NF 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTC(R) 
162  MISHRA SANJAY KUMAR 05-04-1967  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  ECOR  CFTM 
163  SINHA SUDHENDU JYOTI 09-11-1965  ER 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
164  RAMESH N. 10-04-1966  S 05-09-1994  DR  1992  SAG  SWR  CTM/PLG/SBC 
165  MANOJ K. 25-09-1962  SR 06-09-1994  DR  1992  SAG  SR  ADRM/MAS 
166  ANJU MOHANPURIA (SURENDRA) 01-04-1967  SR 05-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  ADRM/JBP 
167  RADHEY SHYAM 30-08-1962  NE 04-01-1994  DR  1992  SAG  NER  CCM/FM 
168  VARINDER KUMAR 12-02-1962  CR 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CFTM 
169  SUDHAKAR. S. CHANDRAYAN 23-10-1968  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(COMM. & OPERATION)/CONCOR/ 
170  P L HARANADH 01-08-1966  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/VIZAG PORT TRUST 
171  SINGH JAYANT 07-03-1970  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  OSD/NSCS 
172  PRABHAT KUMAR 14-04-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  WR  CFTM 
173  SATPATHY ANUP KUMAR 27-04-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(C&O)/BANGALORE/CONCOR 
174  MUKHERJEE AMITAVA 07-05-1967  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM /PM 
175  JAIN TARUN 06-07-1968  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  NWR  CPTM 
176  SEEMA SHARMA 22-12-1970  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  CVO/NATIONAL COOPERATIVE CONS 
177  J. VINAYAN 21-05-1966  S 05-09-1994  DR  1993  SAG  SR  CCM/PM 
178  BISWAS SAUMITRA 01-12-1965  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM/FM 
179  DUBEY INDU RANI 15-08-1969  NE 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  DY.CRS/LKO 
180  SADHU ANUP DAYANAND (DR) 30-10-1965  S 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/BANGALORE/CONCOR 
181  KUMAR DEEPAK 01-09-1964  N 01-10-1995  DR  1993  SAG  NR  CPRO 
182  OJHA PRADEEP KUMAR 01-02-1966  E 05-09-1994  DR  1993  SAG  NCR  CFTM 
183  SINGH ATEESH KUMAR 05-05-1969  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  NR  CPTM 
184  PAL SAMBIT KUMAR 10-01-1964  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  ECOR  CPTM 
185  SAIKIA LAKHESWAR 01-01-1969  NF 04-09-1995  DR  1993  SAG  NFR  CFTM 
186  NIRAJ SAHAY 14-08-1968  WR 05-09-1994  DR  1993  SAG  NR  CAO PTS 
187  VERMA NEERAJ 09-09-1969  N 04-09-1995  DR  1994  SAG  DEPU  GM/(FOIS)/ CRIS 
188  MANISH TIWARI 22-09-1969  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NR  CVO/T 
189  BIBHUTI BHUSAN GUPTA 30-10-1966  ECR 04-09-1995  DR  1994  SAG  ECR  CPTM 
190  JHA UDAY SHANKAR 15-02-1968  WR 06-09-1996  DR  1994  SAG  WR  CPTM 
191  H.M. DINESH 28-08-1966  SR 04-09-1995  DR  1994  SAG  SWR  CPTM 
192  R. SENTHIL KUMAR 13-06-1968  SR 06-09-1996  DR  1994  SAG  SR  CTPM 
193  SINGH KUSHAL 06-06-1967  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  WR  ADRM/BCT 
194  BRIJENDRA KUMAR 31-12-1967  CR 15-04-1996  DR  1994  SAG  WCR  CCM/CLAIMS & CTG 
195  RATHODE JATOH ARUN 20-08-1970  SC 11-09-1995  DR  1994  SAG  SCR  CCM/FM 
196  BHATIA M.S 01-12-1972  WC 06-09-1996  DR  1995  SAG  RB  ED/Coaching 
197  CHAUBE VIKAS 01-11-1971  N 04-09-1997  DR  1995  SAG  NR  CFTM 
198  PANDEY PRAVEEN 18-06-1972  SE 18-09-1996  DR  1995  SAG  NER  ADRM/LJN 
199  SINHA KAMAL KISHORE 25-06-1972  WR 04-09-1997  DR  1995  SAG  SECR  ADRM/ RTM 
200  PRABHAKAR AMITABH 11-12-1968  ER 06-09-1996  DR  1995  SAG  ECR  CCM/PS 
201  PANDEY ITY 15-07-1971  W 06-09-1996  DR  1995  SAG  CR  CCM/PS & CTG 
202  PATIL NARENDRA ANANDRAO 22-04-1971  NF 21-12-1998  DR  1995  SAG  RB  EDPG/MR 
203  RAJAK ARVIND KUMAR 17-07-1967  NE 07-04-1997  DR  1995  SAG  ECR  ADRM/DNR 
204  SINGH VIJOY KUMAR 01-01-1970  NE 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  GGM(C&O) 
205  RITA RAJ 26-02-1968  W 06-09-1996  DR  1995  NF/SAG  DEPU  GM/CAO/CRIS 
206  MURUGARAJ R. 25-04-1966  SC 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  DEPU 
207  ASHISH KUMAR 29-11-1971  SE 25-08-1997  DR  1995  SAG  RB  ED/SAFETY-II 
208  SHARMA MANOJ KUMAR 12-04-1970  NF 07-04-1997  DR  1995  SAG  NR  CCM/Ctg. 
209  HARBRINDER SINGH BAJWA 27-08-1973  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED/Coal 
210  ANU MANI TRIPATHI 01-07-1971  NF 04-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CCM/FM 
211  SHARAD SRIVASTAVA 15-06-1972  SC 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  ON LEAVE 
212  PRAKASH CHANDRA JAISWAL 02-05-1970  NE 01-09-1997  DR  1996  SAG  NER  ADRM/BSB 
213  BINDRA JASMEET SINGH 17-06-1972  SE 01-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED(C&IS) 
214  RAJU BHUTRA 07-09-1971  WR 04-09-1997  DR  1996  SAG  NWR  ADRM/JU 
215  KUMAR ASHWANI 20-11-1973  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  ADRM/MB 
216  PARHI PRIYARANJAN 14-10-1968  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CONCOR  AGM 
217  KUMAR MUKUL 17-03-1969  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CCM/PM 
218  VERMA DHIRENDRA KUMAR 03-09-1967  S 01-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CPTM 
219  ARVIND KUMAR SINGH 03-12-1968  ER 04-09-1997  DR  1996  NF/SAG  NCR  Dy.COM/Const. 
220  JEYAKUMAR I. 25-06-1967  S 27-08-1997  DR  1996  SAG  SWR  CCM/PS& CTG 
221  KUMAR S. BALAJI ARUN 05-06-1971  S 03-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/KOLKATA PORT TRUST 
222  SANJAY KUMAR 25-12-1967  ER 01-09-1997  DR  1996  SAG  ECR  CTPM 
223  SINGH RAMA KANT 02-11-1970  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/DEPTT OF HEAVY INDUSTRIES  DIRECTOR 
224  CHRISTOPHER B. SAMUEL 05-06-1966  S 04-09-1997  DR  1996  SAG  SCR  CCM/CLAIMS & CTG 
225  BELA MEENA 09-09-1973  W 23-04-1999  DR  1996  SAG  NR  CPM/SYSTEM-I 
226  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  DY. CSO/T 
227  SINGH VIKRAM 26-11-1966  C 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  PS TO HONOURABLE PRESIDENT 
228  MEENA HIRESH 25-11-1972  SE 25-08-1997  DR  1996  SAG  NWR  CFTM 
229  KUMAR ANSHUMAN 02-03-1973  NF 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
230  AHIRWAR SURENDRA KUMAR 10-02-1970  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  Director/Deptt of Commerce 
231  MEENA RAM PRASAD 06-07-1968  C 05-09-1994  DR  1992  SG  SWR  Dy CCM/PS 
232  CHANDRA ASHUTOSH 08-02-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  JAG  CR  DY. CH.S & AO 
233  BHATIA VINOD 02-07-1973  N 20-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GM(UTS) 
234  SHARMA RAVI MOHAN 08-06-1971  W 07-09-1998  DR  1997  SG  NR  DY/CPM/FOIS 
235  RAO KOGANTI SAMBASIVA 15-07-1972  S 19-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GGM(C&O)/HYD 
236  BOHRA LALIT 20-10-1973  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  NWR  CCM/FM 
237  DAYANAND 13-07-1972  E 20-12-1998  DR  1997  SAG  ECR  CCM/FM 
238  MANDAL RAJESH KUMAR 13-11-1966  NF 07-09-1998  DR  1997  SAG  NFR  CTPM 
239  GUPTA SUNIL MANGTILAL 22-11-1971  NE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CONCOR/JP  GGM/Sr GM(Com. & Operation) 
240  ASWANI SRIVASTAVA 13-11-1973  NE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/ LKO 
241  RAJNEESH AGGARWAL 28-02-1972  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU/KRCL  Chief Traffic Manager 
242  YADAV KAILASH PRASAD 25-12-1966  SR 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU  REGISTRAR/RCT/DLI 
243  CHANDRA KUMAR NAVIN 31-12-1968  E 07-09-1998  DR  1997  SAG  ER  CPTM 
244  DEVNARAYAN RAJESH KUMAR 10-06-1971  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  IRITM  STUDY LEAVE 
245  KUMAR DHARMENDRA 25-06-1972  C 21-12-1998  DR  1997  SAG  RB/ SENA BHAWAN  ED(Genl)/MIL RAIL 
246  RAOSAHEB GAIKWAD SUSHIL 09-06-1971  S 20-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU  MIN OF TEXTILE 
247  SHAMSI AFZAL KARIM 26-10-1971  S 21-12-1998  DR  1997  SAG  NR  COM/G 
248  VINEET KUMAR 15-08-1970  W 07-09-1998  DR  1997  SAG  ECR  CCM/CTG 
249  PRAKASH VED 02-01-1973  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/DFCCIL  GM(OP & Safety) 
250  SRIVASTAVA VIVEK KUMAR 01-05-1971  E 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GM(Northern Region) 
251  VERMA SHIVA POOJAN 19-08-1969  CR 21-12-1998  DR  1997  SAG  NCR  CCM/PS 
252  KUMAR BIJAY 15-07-1972  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  NER  CFTM 
253  RAVI PRAKASH CHATURVEDI 01-11-1971  S 07-09-1998  DR  1997  SAG  NR  ADRM/BSB 
254  ROAT MADHUKAR 14-04-1973  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CONCOR/ADI  GGM 
255  SUDHIR CHANDRA KUMAR 20-08-1967  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR.(infra) 
256  A.K. PATKE 06-11-1971  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  RGM/ MUMBAI 
257  ALOK TRIPATHI 01-12-1974  W 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU  MIN OF PETROLEUM 
258  R. GOPALAKRISHNAN 08-11-1975  W 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  RB  WAITING FOR POSTING 
259  SYED MD.ANDALEEB RAZI 15-03-1974  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  RB  DIR. VIGILANCE(T) 
260  KARUNA NIDHI SINGH 30-06-1973  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  CR  DY COM(GDS) 
261  JYOTI P. MISHRA 01-05-1974  SE 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  ECOR  CPRO 
262  HAMENDRA KUMAR 01-04-1973  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  NR  ADRM/DLI 
263  ASHISH BHATIA 09-01-1971  WR 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU  GGM/LOGISTICS/IRCTC 
264  ATUL B. RANE 01-02-1973  C 19-09-1999  DR  1998  NFSAG  CR  SR DOM/NGP 
265  AASHIMA MEHROTRA 22-02-1972  NE 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU  DIR/MIN OF TOURISM 
266  TEJ PARTAP SINGH 07-11-1970  SR 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU/CRIS  RGM/CHENNAI 
267  MANISHA CHATTERJEE 01-02-1974  S 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  TRAINING  APPA TRAINING, IIPM 
268  SHIVENDRA SHUKLA 01-09-1973  NE 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  IRITM  PROF. 
269  SAMIR SHANKAR 01-03-1976  SR 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU  GM/UTS/CRIS 
270  NEERAJ K. MOURIYA 31-03-1973  W 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  TRAINING  APPA TRAINING, IIPM 
271  MANOJ K. SINGH 03-01-1971  E 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  SER  DY CCM/FM 
272  RAJESH D. BAJPAI 01-09-1970  E 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  RB  DIR(I&P) 
273  LATA KUMARI 01-02-1973  E 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  NR  GS/IRCA 
274  PANKAJ UKE 20-05-1973  W 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU/NATIONAL HIGH SPEED RAIL   AGM(Operations)Mumbai 
275  SAMIR KUMAR 26-11-1972  E 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  RB  DIR/TC(G) 
276  ASHISH KUMAR 01-06-1972  ER 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  ECR  ADRM/DHN 
277  RAVI PRASAD PADI 01-07-1973  SC 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  SCR  DY COM/FOIS & PLG 
278  RAJESH K. SINGH 12-10-1968  NF 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU  Sr. GM(C&O)/CONCOR 
279  KARAN SINGH 04-03-1969  NF 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  NR  ADRM 
280  NITIN BANSAL 06-11-1976  E 02-01-2001  DR  1999  SG  ER  CFTM 
281  RAHUL HIMALIAN 06-01-1973  W 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  DY.COM/ Plg 
282  RAJIV GUPTA 31-12-1972  N 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU/CRIS  CM(UTS) 
283  AMIT K JAIN 01-11-1977  N 26-12-2000  DR  1999  SG  NR  SR. DOM/DLI 
284  PRITHUL KUMAR 13-09-1976  N 04-09-2000  DR  1999  SG  ON TRAINING  ON TRAINING (AMP) 
285  MANOJ KR. MISHRA 01-10-1975  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  OSD to CM/Orissa 
286  AVINASH K. MISHRA 01-07-1973  E 26-12-2000  DR  1999  SG  ER  SR.DOM/ASN 
287  SHIKHA (TRIPATHI) SRIVASTAVA 08-11-1976  NE 13-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  Bihar Govt 
288  SWADESH K SINGH 25-07-1973  SR 02-01-2001  DR  1999  SG  DEPU/LMRC  GM(Operations) 
289  MANOJ K. GANGEY 01-03-1977  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/MINISTRY OF ENVIRONME 
290  VEENA K. VERMA 22-12-1974  E 04-09-2000  DR  1999  SG  NER  SR DOM/LJN 
291  ZAFAR AJAM 17-12-1972  ER 24-03-2003  DR  1999  SG  ECR  Dy CCM/Claims 
292  S.V. JANBANDHU 01-09-1969  NF 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  AGM(TRAFFIC/RITES 
293  RAJNEESH KUMAR 01-06-1971  WR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR PLG 
294  VIKRAM S. RANA 01-09-1971  S 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU/CSIR  CVO 
295  SWATI SINHA 24-10-1972  ER 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  CRIS NEW DELHI 
296  S. ANWAR HUSSAIN 15-03-1971  S 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/DIR. OF FINANCE(CSS) 
297  S.T. RAMALINGAM 07-06-1970  S 26-12-2000  DR  1999  SG  SR  DY CSO 
298  SWAPNIL.A. WALlNJKAR 05-11-1968  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  UIDAI/Mumbai 
299  Y.K. CHOUDHARY 01-12-1977  CR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR.(E &R)/Traffic 
300  DILIP KUMAR 01-09-1975  SR 04-09-2000  DR  1999  SG  ECR  DY CCM/PS 
301  VINAYAK R NAIK 01-02-1974  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  SWR  SR DOM/MYS 
302  D NARSINGH RAO 12-01-1962  SC 29-11-2000  P  1999  JAG  SCR  DY CCM/G 
303  PRAVEEN GAUR DWIVEDI 10-11-1972  WR 02-09-2001  DR  2000  SG  NR  SR DOM/UMB 
304  MUDIT CHANDRA 01-10-1974  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DFM 
305  G.K. BANSAL 01-07-1974  N 02-09-2001  DR  2000  SG  NCR  PROF. /NAIR 
306  D. SATYANARAYANA 01-12-1974  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SCR  DY.COM/FOIS&PLG 
307  S. ABDUL RAHMAN 01-08-1976  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  DY.COM(Spl.) 
308  SHELLY SRIVASTAVA 01-09-1971  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DIR/PM 
309  B. RAVICHANDER 30-08-1977  S 24-12-2001  DR  2000  SG  SR  SR DCM/MAS 
310  SHISHIR SOMVANSHI 01-08-1975  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  DEPU  DY COM/LUCKNOW METRO RAIL CORP 
311  MANOJ KUMAR 31-03-1973  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  Dy.COM(I&S) 
312  SUMANT V DEULKAR 01-07-1974  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  CR  Dy.CVO(T)HQ 
313  KAMLESH K.H. GOSAI 19-08-1968  E 02-09-2001  DR  2000  SG  WR  PROF/NAIR 
314  RAKESH KUMAR ROUSAN 05-08-1973  ECR 24-12-2001  DR  2000  SG  ECR  Sr DOM/MGS 
315  RATNESH KUMAR JHA 17-10-1973  C 02-09-2001  DR  2000  SG  DEPU  ADDL.DEV.COMMISSIONER(HANDICRA 
316  ALOK K. SINGH 10-02-1975  NE 10-09-2001  DR  2000  SG  NER  RCT/GKP 
317  C L SHAH 04-05-1969  NE 02-09-2001  DR  2000  SG  NER  SR DSO/IZN 
318  NIRBHAY NARAIN SINGH 30-06-1973  ER 02-09-2001  DR  2000  SG  ECOR  SR.DOM/WAT 
319  ANAND KUMAR 01-01-1971  CR 31-12-2001  DR  2000  SG  WCR  SR DCM/JBP 
320  KAMLESH TIWARI 18-09-1962  WR 16-04-2002  P  2000  SG  WR  PO/RCT/ADI 
321  R RAGHURAMAN 05-07-1963  S 14-02-2001  P  2000  SG  SR  DY COM/Freight 
322  SANJAY ARORA 26-09-1961  NW 16-04-2002  P  2000  SG  NWR  RCT/JP 
323  PETAL DHILLON 01-03-1973  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  DEPTT OF ECO AFFAIRS 
324  DIBBANJAN ROY 06-11-1973  W 23-12-2002  DR  2001  SG  ECoR  Dy.COM(F)/BBS 
325  SAJEESH KUMAR N 01-04-1977  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR(INFRA) 
326  S. SUBRAMANIAN 26-01-1975  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  SR  DGM/G 
327  SATYENDRA KUMAR 09-05-1975  C 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR/POL 
328  R.SUDHARSAN 01-08-1975  ECO 23-12-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/R 
329  TANVEER HASAN 01-07-1974  SEC 05-09-2002  DR  2001  SG  SECR  DY. COM/GOODS 
330  AKHLAQUE AHMED 25-06-1976  ECR 06-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  CONCOR 
331  H.L. LUWANG 01-03-1972  ECO 02-09-2002  DR  2001  SG  ECOR  DY.CCM(FS)/BBS 
332  ANIL KUMAR 01-06-1971  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  NER  Sr.DOM/IZN 
333  RASHMI GAUTAM 01-11-1972  SEC 02-09-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/BSP 
334  B K DAS 01-02-1965  EC 28-07-2003  P  2001  SG  ECR  SR DOM/DNR 
335  K GANESH KUMAR 13-06-1960  SE 28-07-2003  P  2001  SG  ECOR  DAO 
336  KARTIKEY SINGH 01-07-1975  E 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU/CRIS  CRIS/MUMBAI 
337  KAMLESH KUMAR MISHRA 01-09-1975  W 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU  DIR/MIN OF POWER 
338  SUDEESH V.C. 01-05-1973  S 01-09-2003  DR  2002  SG  RB  DIR. MOVEMENT(Krishi Bhawan) 
339  P. RAJALINGAM VASU 01-07-1975  W 05-09-2003  DR  2002  SG  SWR  DY CVO/UBL 
340  AJAY KUMAR SHARMA 05-02-1962  WR 03-07-2004  P  2002  SG  NWR  DY/COM/RE/JP 
341  S.K.BISWAS 06-03-1960  SE 18-06-2004  P  2002  SG  SER  DY CCM(FM) 
342  ANUJ BHARGAVA 14-04-1962  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  SECY TO GM/NWR 
343  T. PADMA MOHAN 11-05-1963  WR 18-06-2004  P  2002  SG  DEPU  GM TOURISM/ IRCTC/WZ 
344  K.P.DAMODARAN 09-12-1961  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  SR DCM/SA 
345  A. SRIDHAR 29-01-1963  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/TNCSC 
346  JOGESH K MALHOTRA 15-10-1964  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM/CATG./PH 
347  P K JAIN 11-11-1960  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM 
348  ATUL KUMAR JAIN 11-06-1961  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  PO/RCT/CDG 
349  LAKSHMANAN D 08-06-1961  S 23-02-1998  P  2007  JAG  SR  DY CCM/PS-I 
350  S.M.GONDANE 26-09-1961  SEC 18-06-2004  P  2002  SG  SECR  DY. CCM/F&C 
351  AADHAR RAJ 17-05-1980  NCR 09-06-2004  DR  2003  SG  ECR  SR DCM/DNR 
352  G GAYATRI 16-11-1976  SEC 06-09-2004  DR  2003  SG  SR  DY.CVO/T 
353  SHILPI BISHNOI 01-12-1979  NW 09-06-2004  DR  2003  SG  RB  Dir./TC(R) 
354  NARENDAR PANWAR 01-03-1978  SR 15-12-2004  DR  2003  SG  CR  SR DCM/BB 
355  (DR) D VIJAYMALA 17-04-1977  ECoR 15-12-2004  DR  2003  SG  SR  DY CCM/RATES &FM 
356  K ANIL KUMAR 01-05-1972  SWR 04-12-2005  DR  2003  SG  SWR  SR DSO/SBC 
357  NEELIMA SINGH 16-04-1978  ER 19-06-2019  DR  2004  SG  NER  PROF IRITM/LKO 
358  GAURAV GAUR 03-11-1980  ECOR 01-12-2005  DR  2004  SG  NWR  SR DOM/JAIPUR 
359  ANURAG PATERIYA 24-11-1974  NCR 22-08-2005  DR  2004  SG  WCR  SR. DCM/BPL 
360  M.YELVENDER YADAV 01-10-1979  NWR 12-01-2005  DR  2004  SG  DEPU  GM(C&O)/CONCOR,VISHAKHAPATNAM 
361  MADHUSMITA PATRA 01-07-1973  SW 02-12-2005  DR  2004  SG  NR  SR DOM/G/DLI 
362  SWARNA RAMESH BABU 01-06-1972  SWR 15-12-2005  DR  2004  SG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
363  PHILIP VARGHESE 04-04-1964  C 30-12-2005  P  2004  SG  RB  DIR/T&C 
364  L K VYAS 11-05-1964  NWR 30-12-2005  P  2005  SG  NWR  DY.CCM(PM) & HQ 
365  GEORGE EAPEN 06-08-1963  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY.COM/CHG/HQ 
366  A SUNDAR 09-07-1964  S 31-12-2005  P  2004  SG  SR  DY CCM/PM 
367  RAVINDRA SRIVASTAVA 14-07-1964  WR 18-08-2007  P  2005  SG  WR  SR DCM/RJT 
368  REWAT SINGH 20-03-1961  WR 21-08-1997  P  2004  SG  WR  ADDL/REG/RCT 
369  R S CHATWAL 23-09-1959  WR 04-09-1986  P  2004  SG  NAIR  PROF SAFETY MGT 
370  SHYAM SUNDER AGARWAL 08-07-1964  WR 31-12-2005  P  2005  SG  DEPU/RVNL  JGM(Operation) 
371  NIRMAL SINGH MAAN 17-07-1961  NR 30-12-2005  P  2004  SG  NR  SR DSO/UMB 
372  K.P.KRISHNAN 01-06-1965  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  PRIN./ZRTI/BSL 
373  S.N.MUKHERJEE 21-03-1963  SEC 30-12-2013  P  2004  SG  SECR  DY. COM/CHG 
374  ASHOK KUMAR TIWARI 15-11-1961  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  SR. DSO/BB 
375  JAGDISH PRASAD 20-08-1968  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY CCM/ DBS 
376  K V R MURTHY 15-12-1959  SEC 28-07-2003  P  2001  SG  SECR  DY CCM/PM 
377  JAGRITI R SINGLA 29-03-1982  WC 05-01-2007  DR  2005  SG  WR  SR DCM/BCT 
378  MOHAPATRA GEETA 18-07-1979  SC 29-08-2006  DR  2005  SG  SWR  Sr.DOM/SBC 
379  SRIVASTAVA ASHUTOSH 28-04-1979  C 29-08-2006  DR  2005  SG  CR  SR DOM/NGP 
380  ANSHOO PANDEY 17-06-1979  ER 29-08-2006  DR  2005  SG  NCR  DGM 
381  AARTI SINGH PARIHAR 15-12-1977  ECOR 29-08-2006  DR  2005  SG  WR  DY CVO/T(CCG) 
382  MAITREYEE C 25-09-1981  NCR 29-08-2006  DR  2005  SG  NWR  DY CVO/T 
383  PROMILA GUPTA 19-08-1979  NF 29-08-2006  DR  2005  SG  NR  SR. DOM/G/UMB 
384  SATYAM PRAKASH 20-03-1976  SE 18-12-2006  DR  2005  SG  SER  DY COM/I&S/HQ 
385  BIRENDRA KUMAR 05-03-1977  EC 18-12-2006  DR  2005  SG  ECR  SR DCM/SPJ 
386  RASHMI BAGHEL 17-12-1979  SW 18-12-2006  DR  2005  SG  DEPU  RGNL PASSPORT OFFICER/BPL 
387  VIVEK KUMAR 01-02-1980  SE 18-12-2006  D  2005  SG  SER  DY.COM(Spl) 
388  PAREEK KRISHAN KUMAR 06-01-1981  NWR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
389  DUBEY DURGESH KUMAR 02-04-1976  SEC 11-12-2006  DR  2005  SG  NCR  SR. DOM/G/ALD 
390  HARVINDER SINGH 30-04-1971  SE 11-12-2006  DR  2005  SG  RB  D(FERT. MOV) 
391  SRIDHARA MURTHY N.S. 22-06-1975  E 11-12-2006  DR  2005  SG  SWR  Sr. DCM/SBC 
392  SARAH JAYAL SWAMIKI 17-07-1976  SW 18-12-2006  DR  2005  SG  NR  RCT/GZB 
393  SUNIL BENIWAL 06-09-1980  NR 18-12-2006  DR  2005  SG  NR  Sr. DOM/Chg/DLI 
394  RAJESH SHARMA 01-05-1976  EC 29-08-2006  DR  2005  SG  WCR  DY CSO/T 
395  SHASHI BHUSHAN 03-02-1973  EC 21-12-2006  DR  2005  SG  NCR  SR DOM.JHS 
396  J ALLWYN 07-06-1971  S 18-12-2006  DR  2005  SG  SCR  DY COM/GOODS 
397  VIVEK RAWAT 17-07-1976  SEC 18-12-2006  DR  2005  SG  NWR  DGM/LAW/PM/JP 
398  AJAY PRAKASH 31-03-1966  WR 26-07-1996  P  2005  SG  WR  DY CCM/PM & DY CCM(UTS) 
399  R K SAHU 12-01-1960  ECO 16-05-1984  P  2005  SG  ECOR  DY.COM(P&P)/BBS 
400  J.L.JENA 26-05-1960  ECO 09-07-2007  P  2005  SG  ECOR  DY.CCM(PS&PLG) 
401  SAIBAL KUMAR BOSE 09-12-1962  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY. CCM(CL) 
402  R.K.SHARMA 20-09-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  IN THE CADRE 
403  K MADHUSUDHAN 31-05-1961  SC 05-04-2003  P  2005  SG  SCR  SR DCM/NED 
404  SAJAL KUMAR SHARMA 29-10-1964  NR 07-09-2007  P  2005  SG  NR  DY CCM/CLAIMS-II/NDCR 
405  B.N.MANDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  SG  SER  DY.COM(CHG) 
406  P V N RAVIKUMAR 01-01-1964  C 09-07-2007  P  2005  SG  SCR  SR. DSO/HYB 
407  Sanjib Chattopadhyay 06-03-1967  E 09-07-2007  P  2005  JAG  Metro/ Kolkata  Dy. COM (o & m) 
408  PARMINDER SINGH 17-03-2017  NR 07-09-2007  P  2005  SG  NR  DY COM/RE/UMB 
409  RUPESH NANDY 01-01-1962  NF 09-07-2012  P  2005  SG  NFR  DY.CCM/FM 
410  B.M.PRASAD 14-11-1962  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  DY COM/FOIS 
411  BIRENDRA NATH LAL 19-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  DY CVO/T 
412  B.K.GUPTA 15-01-1960  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  DY CSO/T 
413  J.P.GAUR 13-08-1960  NE 09-07-2007  P  2005  SG  NER  DY.CCO 
414  SUVEER SHRIVASTAVA 30-07-1964  WC 09-07-2007  P  2005  SG  WCR  DY.COM/FOIS 
415  AZAD KUMAR AGRAWAL 15-08-1965  CR 09-07-2007  P  2005  SG  CR  DY.COM/FOIS 
416  K. JAISHANKAR 11-05-1964  CR 29-01-2014  P  2005  SG  CR  DY CCM/ FOIS/HQ 
417  B.K.SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY.COM/Goods 
418  SURESH SAXENA 01-07-1960  CR 09-02-1984  P  2005  JAG  CR  DY CCM/FS/HQ 
419  R Y JOSHI 04-11-1962  WR 23-03-2000  P  2005  SG  WR  DY CCO/CCG 
420  B K SINGH 19-11-1963  WR 02-03-1987  P  2005  JAG  WR  ADDL REG/ADI 
421  SATYAVEER SINGH 05-09-1964  WR 06-04-1989  P  2004  SG  WR  DGM-LAW/CCG 
422  C R KUMAWAT 17-05-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  SR. DCM/BKN 
423  V K SHUKLA 01-07-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  WR  DY COM-RULES 
424  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
425  D.K.BHOWMIK 10-02-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  STATION DIRECTOR/GHY 
426  P S MONDAL 27-02-1962  E 00-00-0000  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/HWH 
427  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
428  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
429  C R JHA 06-08-1961  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/SDAH 
430  SUBIR BATABYAL 05-01-1961  E 02-03-2017  P  2005  JAG  ER  DY. CCM/DB/PRS/NKG 
431  K D DAS 01-02-1965  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Principal/ZRTI,BHULI 
432  HEMANTA BASAK 25-04-1963  E 09-06-2007  P  2005  JAG  ER  DY CCM/CLAIMS & FM cum PO/RCT/ 
433  P K SINHA 15-09-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY CCM/FM 
434  SANTANU CHAKRABORTY 19-02-1965  ER 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/SDAH 
435  SUBODH KUMAR LAL 02-02-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/MLDT 
436  DALBIR SINGH 12-08-1960  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NR  PO/RCT/DLI 
437  DHIRUMAL 01-01-1968  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  DY.CCM/PS &CTG 
438  A P BARAD 09-07-1961  WR 06-11-1987  P  2005  JAG  WR  DY CSO/T 
439  R K KANOJIA 27-08-2018  NW 09-07-2015  P  2005  JAG  NWR  DY COM/RULES & SFTY 
440  SUKUMAR DAS 01-07-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  DY. COM/CHG 
441  DHIRENDRA KUMAR 14-11-1964  NE 09-07-2007  P  2005  JAG  NER  SR. DCM/BSB 
442  P.C.MADHUKAR 12-06-1960  NFR 09-07-2012  P  2005  JAG  NCR  DY CCM/CLAIMS 
443  N.MARANDI 10-01-1960  SE 09-07-2007  P  2006  JAG  SER  PO/RCT/RNC 
444  RAJPATI JHA 04-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY/CCM/G/HJP 
445  NANDEESH SHUKLA 08-10-1979  ER 18-08-2007  DR  2006  JAG  WR  DY COM/Gds 
446  PAWAN KUMAR SINGH 05-09-1977  WR 30-05-2011  DR  2006  JAG   WR  SR.DOM/ADI 
447  NARMADESHWAR JHA 10-12-1977  CR 21-03-2013  DR  2006  JAG  CR  SR/ DOM/ SUR 
448  PUSHP RAJ 10-07-1981  NR 27-05-2011  DR  2006  JAG  NR  PRINCIPAL CHANDAUSI 
449  BRIJESH KUMAR MISHRA 08-05-1979  NC 30-05-2011  DR  2006  JAG  NCR  DY.CCM 
450  AJIT KUMAR SINHA 31-12-1976  NR 30-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/LKO 
451  PANKAJ KUMAR 05-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/DHN 
452  RUPESH KUMAR 02-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DCM/MGS 
453  GAURAV JHA 21-05-1981  CR 15-12-2008  DR  2007  JAG  CR  SR DOM/PA 
454  VIPUL SINGHAL 26-02-1984  WR 15-12-2008  DR  2007  JAG  WR  SR DOM/RTM 
455  JAGTOSH SHUKLA 09-08-1978  NR 01-09-2008  DR  2007  JAG  NR  SR DCM/LKO 
456  MANNU PRAKASH DUBEY 25-12-1979  NR 15-12-2008  DR  2007  JAG  NCR  Sr.DOM/Gds&Gen/ALD 
457  SUHANI MISHRA SHIVRAYAN 09-08-1979  WR 01-08-2008  DR  2007  JAG  WR  SR DOM/BCT 
458  Ms. ANITA BARIK 01-07-1982  SC 01-09-2008  DR  2007  JAG  DEPU  RAILWAY ADVISER/DHAKA 
459  Ms. REKHA 12-03-1980  NR 01-09-2008  DR  2007  JAG  NR  SR DCM/MB 
460  SUMEET SINGH 08-09-1978  NF 15-12-2008  DR  2007  JAG  RB  JDTC/G 
461  ROSHAN SINGH 01-06-1978  WC 06-09-2008  DR  2007  JAG  NR  DY CCM/IRCA 
462  Ms. NEETU 31-08-1974  NE 02-03-2009  DR  2007  JAG  NER  SR DCM/IZN 
463  N BABU VIKRAMADITYA 10-08-1974  SC 17-12-2008  DR  2007  JAG  IRITM  SR PROF 
464  GOPINATH K.V. 21-07-1975  SC 01-09-2008  DR  2007  JAG  SWR  SR. DOM/SBC 
465  E. HARIKRISHNAN 02-05-1977  S 01-09-2008  DR  2007  JAG  SR  SR DCM/MDU 
466  NEHA RATNAKAR 19-04-1982  SC 15-12-2008  DR  2007  JAG  IRITM  SR PROF 
467  NARPAT SINGH 21-10-1981  C 01-09-2008  DR  2007  JAG  CR  SR. DOM/BSL 
468  HIMANSHU S. UPADHYAY 21-08-1981  E 18-12-2008  DR  2007  JAG  NCR  SR. DOM/AGC 
469  MILIND HIRWE 17-10-1975  ECO 01-09-2008  DR  2007  JAG  ECOR  SR.DOM/SBP 
470  MONU LUTHRA 20-06-1981  E 15-12-2008  DR  2007  JAG  NR  SR DCM/FZR 
471  SHRI KRISHNA SHUKLA 01-08-1982  NCR 15-12-2008  DR  2007  JAG  NCR  DY CCM/FM 
472  SHAMMAS HAMEED 21-12-1980  ECO 01-09-2008  DR  2007  JAG  ECOR  SR DOM/KUR 
473  NIRAJ KUMAR 08-08-1979  SE 15-12-2008  DR  2007  JAG  SER  SR. DCM/RNC 
474  JASRAM MEENA 01-07-1973  NW 01-09-2008  DR  2007  JAG  NWR  SR.DCM/AII 
475  PRASANNA V. 11-06-1982  SR 18-12-2008  DR  2007  JAG  SR  SR DOM/TPJ 
476  MANJU MEENA 10-11-1982  WR 01-09-2008  DR  2007  JAG  WR  DY COM/S&C 
477  SANJAY GHOSH 09-01-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  CPRO 
478  H K MOHANTY 27-06-1967  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.CVO(T) 
479  BIDYUT KUMAR ROUT 11-10-1961  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECO  Dy.CVO(T) 
480  DEBARAJ NAYAK 10-06-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  SR. DCM/KUR 
481  N K JAYASINGH 25-04-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  SECY TO COM 
482  B DANIEL CHRISTOPHER 25-11-1963  SC 01-06-1990  P  2007  JAG  SCR  SR DCM/HYB 
483  DILIP RANJAN PAUL 10-12-1966  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  DY COM/CHG 
484  PARTHA SARATHI SEAL 01-02-1962  NF 25-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR. AM/NJP 
485  ASHESHWAR JHA 02-01-1964  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR. DOM/APDJ 
486  VIJAY SINGH 05-02-1959  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  SR DSO/LJN 
487  SANJEEV SETH 27-06-1962  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  DY. COM/CHG 
488  ARUN SAXENA 22-12-1962  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  DY. CCM/PM 
489  SIKHA RANI ROY 02-02-1959  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  DY. CCM.CLAIMS 
490  VIRENDRA KUMAR 27-07-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY CVO/T 
491  SANJAY K SHUKLA 01-07-1959  WR 02-03-2003  P  2007  JAG  WR  Sr.DCM-Plg./BRC 
492  A L N REDDY 16-06-1962  SC 10-11-2014  P  2007  JAG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
493  A MALLESWAR RAO 10-06-1962  SC 23-05-1985  P  2005  JAG  SCR  DY COM/CHG 
494  P SRINIVAS KUMAR 20-06-1967  C 25-10-1989  P  2005  JAG  DEPU  RCT/AMRAWATI 
495  S SEN GUPTA 01-11-1966  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  DY CCM/PM/HQ 
496  PAWAN KUMAR 25-04-1968  NF 04-04-2009  P  2008  JAG  NFR  DY COM/CON/MLG 
497  PADMADAS P 01-11-1963  S 27-11-2003  P  2007  JAG  SR  ADDL. REGISTRAR/RCT/MAS 
498  S MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  STN DIR/NJP 
499  RAMVIR SINGH 27-03-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  STN DIR/DELHI 
500  G L MEENA 01-11-1967  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  PO/RCT/CDG 
501  S GOVINDASAMY S 03-04-1961  S 27-09-2004  P  2007  JAG  SR  PRTS/ZRTI 
502  RAJENDRA PRASAD PANDEY 18-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/CHG 
503  AJAY BHARDWAJ 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  RVNL 
504  SURINDER SINGH RAWAT 22-04-1959  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/FM 
505  TARUN SHUKLA 29-05-1962  NE 04-04-2009  P  2009  JAG  NER  PO 
506  JYOTI BHATEJA 05-01-1965  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  ADDL REG/RCT/DLI 
507  V A K IYER 25-07-1963  WR 06-07-1988  P  2007  JAG  WR  DY CCM/FM 
508  VINEET KUMAR JOHRI 08-08-1962  WR 01-06-1982  P  2007  JAG  WR  DY CSO/TRAFFIC 
509  JITENDRA K AGARWAL 02-07-1967  WR 04-04-2009  P  2007  SS  DEPU/DFCCIL  PM(TFC)/DFCCIL/ADI 
510  S K YADAV 23-06-1962  C 21-04-1986  P  2007  JAG  WR  SR DOM/G/BRC 
511  SANJAY SRIVASTAVA 03-03-1965  WR 23-10-1991  P  2004  JAG  WR  DY CCM/CTG  
512  ASHOK AGARWAL 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  Sr.DSO/CKP 
513  M.R. ACHARYA 01-01-1963  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  Dy.COM (Safety) 
514  T K BHATTACHARYA 10-09-1962  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.COM(Plg) 
515  R V K SINGH 05-05-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  PRINCIPAL/ZRTI/MFP 
516  R N DEY 02-07-1961  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  ADDL.REGISTRAR/RCT/PNBE 
517  P K SAMAL 05-02-1964  ECO 04-04-2009  P  2008  JAG  ECOR  SR. DCM/SBP 
518  MOHAMMED NISAR 27-08-1960  S 25-09-2004  P  2007  JAG  SR  DY COM/CHG 
519  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC 
520  A K KHARE 01-07-1962  WC 18-06-2004  P  2007  JAG  WCR  ADDL. REGISTRAR/RCT 
521  SUBIMAL SEN 13-01-1959  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR DCM/APDJ 
522  R K SHARMA 10-08-1967  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  Sr DCM/SUR 
523  K. V. THOMAS 13-05-1962  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  DY.CCM (Claims)HQ 
524  R.K.MODI 27-12-1970  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DOM(G)BB 
525  K.K. MISHRA 25-12-1973  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DCM/NGP 
526  Y P TRIPATHI 01-01-1962  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  SR. DOM/G/LKO 
527  RAJ KISHORE 01-02-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  DY CCM/CTG  
528  HARISH GANDHI 06-09-1968  NR 04-03-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/SAFETY 
529  R J SHARMA 07-11-1963  SEC 23-11-2004  P  2007  JAG  SECR  DY.CSO/TRAFFIC 
530  SHER SINGH 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  DFCCIL 
531  P C DUDI 13-01-1965  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/PMS-1/HQ 
532  A K NAULAKHA 10-09-2018  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/UTS/IT/IRCA 
533  RAKESH MEHTA 09-07-1963  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU/CRIS  CRIS 
534  DEVI SINGH 19-11-1964  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/CTG/HQ 
535  J P SINGH 28-12-1968  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  Dy.CVO/T 
536  RAJAN KUMAR 31-05-1960  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  STATION DIRECTOR/GKP 
537  MUKUL BASUMATARY 01-09-1960  C 04-04-2009  P  2009  JAG  NFR  DY CVO/T/MLG 
538  RAJIV SETH 26-07-1964  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  Dy.COM/FOIS 
539  GIRIDHARA GOPALAN A 25-05-1959  S 04-04-2014  P  2007  JAG  SR  DyCOM/TNCSC 
540  K V RAMANA 08-09-1964  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  SECR  Dy.COM/FOIS&Plg 
541  V G SHYAMKULE 02-08-1966  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  METRO KOLKATA  METRO 
542  SHARMA SACHIN ASHOK 25-07-1982  SECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SECR  SR.DOM/NGP 
543  TANMAY MUKHOPADHYAY 04-08-1980  SECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SECR  SR DCM/R 
544  RAVISH KUMAR SINGH 14-05-1983  SECR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NR  IN THE CADRE 
545  K.V.S.R.K. KISHORE 13-02-1984  ECOR 21-12-2009  DR  2008  JAG  ECOR  SR.DOM(MOV)/WAT 
546  Ms. SHIFALI 13-12-1983  CR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR.DCM/BZA 
547  P CHAITANYA 02-06-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR DOM/SC 
548  KRISHNA REDDY A.N. 09-11-1980  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DOM/UBL 
549  JERIN G. ANAND 04-01-1981  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DCM/PGT 
550  VIVEK SHARMA 03-07-1979  NR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NR  SR DCM/MB 
551  D. VASUDEVA REDDY 29-01-1979  SCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  STN DIRECTOR/SC 
552  KRISHNA TIWARI 07-06-1982  NWR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  IN THE CADRE 
553  WANJARI PRAVINDRA VASUDEO 13-11-1978  CR 14-12-2009  DR  2008  JAG  CR  SR.DOM/(COAL)/NGP 
554  AMBAR PRATAP SINGH 06-06-1982  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NER  IN THE CADRE 
555  DIWAKAR JHA 22-09-1986  SCR 14-12-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/Frt & Fert./OSD to MT 
556  MUKESH SAINI 20-04-1982  WCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  PRINCIPAL/ZRTI 
557  AJAY PRATAP SINGH 05-05-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/TT(PUNCT) 
558  AMARENDRA KUMAR MAURYA 08-03-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  JAG  ER  SR DOM/SDAH 
559  SELVIN Y. 14-06-1976  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DOM/PGT 
560  SUTAR SHIVAJI MARUTI 05-05-1983  ECOR 31-08-2009  DR  2008  JAG  CR  SR.DOM/CHG/BB 
561  VIPIN KUMAR SINGH 14-12-1978  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR DCM/JHS 
562  ASHUTOSH SINGH 12-06-1979  NCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR. DOM/Gds&Gen/JHS 
563  JATIN KALYAN 09-12-1983  WR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NR  DY CCM/DB/IRCA 
564  PATHAKALA RAJ KUMAR 07-04-1974  SCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR DOM/HYB 
565  HIMANSHU SHUKLA 24-07-1982  EC 20-08-2010  DR  2008  JAG  ECR  STATION DIRECTOR/MGS 
566  K UMAMAHESWARA RAO 06-07-1981  ER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR.DCM/GNT 
567  NAVEEN DIXIT 06-01-1984  NCR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR DCM-II/ALD 
568  VISHWA RANJAN 20-07-1976  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DOM/JBP 
569  RAJIV RANJAN 29-01-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  JAG  ER  SR. DOM/MLDT 
570  SENTHIL KUMAR I. 20-07-1978  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DCM/UBL 
571  YOGESH RANJAN TAMWAR 25-10-1973  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SER  ADDL. REG./RNC 
572  VINOD TAMORI 23-11-1980  NFR 14-12-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DCM/BPL 
573  KRISHNA KUMAR MEENA 12-12-1981  NFR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  SR DOM/JP 
574  ROHIT GUPTA 22-01-1980  NE 30-08-2010  DR  2009  JAG  NER  DCM/LJN 
575  SANDEEP KUMAR GAHLOT 27-02-1980  NF 30-08-2010  DR  2009  JAG  NR  STATION DIRECTOR/NDLS 
576  DR. ZENIA GUPTA 07-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR. DCM/BRC 
577  VINEET KUMAR GUPTA 16-04-1984  SE 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/KGP 
578  RITU SHARMA 22-08-1979  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  RB  JD/T(PG) 
579  PRIYANKA DIXIT 01-04-1986  SCR 30-08-2010  DR  2009  JAG  WCR  DY CCM/PS (MATERNITY LEAVE) 
580  DEEPAK MULCHANDANI 16-11-1982  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR. DOM/BRC 
581  RAJESH CHANDRAN 17-03-1980  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN.DIR./TVC 
582  Dr. PRAKASH CHANDRA TRIPATHI 26-04-1981  SEC 30-08-2010  DR  2009  AD/JAG  SECR  DGM/G/BSP 
583  ANOOP KUMAR SINGH 10-10-1982  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DOM/LJN/INCHARGE 
584  A.VIJUVIN 15-08-1984  ER 13-12-2010  D  2009  SS  SR  SR DCM/SA 
585  JITENDRA KUMAR 21-12-1981  ECO 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NCR  STATION DIRECTOR/CNB 
586  KUSHAGRA MITTAL 01-01-1983  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DCM/ADI 
587  ARJUN SIBAL 01-05-1982  SEC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  SECR  SR DOM/NGP 
588  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  JAG  NR  DY COM/CHG-I 
589  DR.HARISH RAIRTOLIA 18-12-1979  NF 21-01-2011  DR  2009  JAG  NER  Dy.COM/Plg 
590  KULDEEP TIWARI 01-12-1980  SE 30-08-2010  D  2009  JAG  SER  SR. DCM/KGP 
591  BHASKAR 05-01-1982  SE 13-12-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP 
592  RAKESH KUMAR 05-05-1977  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NWR  SR DCM/JP 
593  B GUGANESAN 23-05-1981  S 30-08-2010  DR  2009  JAG  SR  SR DSO/MAS 
594  SHASHI BHUSHAN SINGH 15-09-1977  E 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  SR DOM/HWH 
595  SATHIYA NARAYAN HARI R 07-04-1984  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STATION DIRECTOR/MAS 
596  MISHRA SUNIL K 07-09-1979  SC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  CR  SR.DCM/BSL 
597  AJAY KAUSHIK S 08-09-1984  S 08-06-2012  DR  2009  SS  SR  DCM/Co-Ord/TVC 
598  ANIL KUMAR 23-07-1981  NF 13-12-2010  DR  2009  JAG  NFR   
599  UPASANA PAUL 26-03-1984  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NR  ON LEAVE 
600  PATIL KRISHNATH SHAMRAO 16-06-1978  CR 13-12-2010  DR  2009  SS  CR  SR. DCM/PA 
601  SUNIL KUMAR MAHALA 10-10-1978  ER 30-08-2010  DR  2009  JAG/AD  NWR  SR DOM/BKN 
602  R.P.RATHI PRIYA 07-11-1982  E 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  DOM/MDU 
603  PRASHANT SINGHANIA 25-06-1979  ECR 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  DY CCM(Ref.UTS) 
604  VENKANNA BADAVATH 05-06-1981  NF 30-08-2010  D  2009  JAG  NFR  SR DOM/KIR 
605  ABHINAV JEPH 09-07-1988  WC 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DOM/RJT 
606  AKHILESH KUMAR PANDEY 15-01-1983  EC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ECR  SR DCM/DHN 
607  Dr. RAM NIWAS MEENA 01-06-1978  WC 21-01-2011  DR  2009  JAG  WCR  SR DSO/KTT 
608  RAMESH CHAND MEENA 27-09-1984  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR DSO/RJT 
609  ARUN THOMAS KALATHIKAL 01-06-1982  S 30-08-2010  D  2009  JAG  SR  SR.DCM/TPJ 
610  K C ROUT 01-05-1964  SEC 28-06-2002  P  2009  JAG  SECR  SR.DOM(G) 
611  BHAGBAT PANDA 15-05-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  SR DOM(G)/KUR 
612  M M PATTNAIK 26-05-1963  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY CSO 
613  LINGARAJ NANDA 10-04-1962  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY COM(FOIS) 
614  A K TALDI 14-10-1964  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  ADD.REG/RCT/BBS 
615  ASHIM ZAFAR 28-12-1963  E 16-12-2010  P  2009  JAG  ER  Addl.Registrar/RCT 
616  SUBROTO MUKHERJEE 12-05-1962  E 15-09-2016  P  2009  JAG  ER  DY CCM(ATP)/KG 
617  SAMBHU ACHARJEE 18-05-1961  E 16-12-2010  P  2009  JAG  ER  Dy.CSO/Operating 
618  NIKHIL CHAKRABORTY 07-02-1962  E 16-12-2015  P  2009  JAG  ER  DY CCM(G)/KG 
619  KARTIK SINGH 18-01-1970  E 15-12-2010  P  2009  SS  ER  SCM(Claims & Rates) 
620  G S JOSHI 08-07-1962  C 16-12-2010  P  2009  JAG  CR  STN DIRECTOR/CSMT/MUMBAI 
621  PRAKASH G CHANDRAPAL 24-11-1968  WR 01-04-1992  P  2009  JAG  WR  DY COM/CHG 
622  NAVNEET RAJ 05-06-1970  SEC 13-03-2006  P  2009  JAG  SECR  SR DSO/NGP 
623  PRANJAL P.LATHE 06-08-1985  ECO 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU/CAB.SECT  UNDER SECRETARY 
624  SANTOSH HEGDE 20-01-1982  SW 12-12-2011  DR  2010  SS  SWR  STATION DIRECTOR/SBC 
625  SUMIT SHARMA 30-04-1984  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/SC 
626  YASHANJIT SINGH 14-12-1983  NC 29-08-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU  Punjab Govt. 
627  SANJEEV SHARMA 16-03-1983  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NER  DOM/C/LJN 
628  AVADESH KUMAR TRIVEDI 15-04-1982  SEC 12-12-2011  DR  2010  SS  SECR  Dy COM(Goods) 
629  JATIN CHOPRA 12-01-1984  C 12-12-2011  D  2010  SS  RB  DD/FERT. MOVEMENT 
630  SUDHIR KUMAR SINGH 04-04-1983  NR 29-08-2011  D  2010  JAG  NR  SR. DOM/G/FZR 
631  RAJEEV RANJAN 04-02-1984  WR 12-12-2011  DR  2010  JAG  ECR  SR DOM/SEE 
632  R.SIVA 28-04-1983  SE 23-01-2012  DR  2010  SS  SR  DOM/GDS/MAS 
633  SUDEEP SINGH 20-11-1978  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DOM/CHG/DLI 
634  HEENA V KEWALRAMANI 25-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2010  AD JAG  WR  DY COM/FOIS 
635  VINEET ABHISHEK 04-02-1982  WR 02-09-2013  DR  2010  SS  WR  ON LEAVE 
636  PULKIT SINGHAL 08-06-1988  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SECR  DOM/R 
637  HARJOT SINGH SANDHU 16-06-1988  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NR  STM/GDS/HQ 
638  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  DR  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
639  R.N.RANMUNG 20-07-1981  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NFR  DCM/IC/RNY 
640  RAHUL 20-01-1986  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NCR  IN THE CADRE 
641  RAKESH CH 07-06-1979  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/GTL 
642  PATHANIA ADISH DIGVIJAI 22-07-1984  NCR 29-08-2011  DR  2010  AD/JAG  WR  AM-GIM 
643  BASANT KUMAR 09-04-1984  ECO 29-08-2011  DR  2010  SS  ECOR  DCM-II/KUR 
644  GUNJAN GUPTA 08-09-1986  NE 12-12-2013  DR  2010  JAG  NR  IN THE CADRE 
645  DR. S G YATISH 21-10-1982  SW 23-01-2012  DR  2010  ADH/JAG  SWR  SR DCM/MYS 
646  NARAIN S N 20-09-1985  S 29-08-2011  D  2010  SS  SR  DCM/MAS 
647  BHARATI BHARDWAJ 12-09-1986  ER 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DY CCM/ATVM 
648  HARI MOHAN 17-09-1983  NR 28-08-2011  DR  2010  SS  NR  SR DCM/UMB 
649  VIJAY PRAKASH 20-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JS  WCR  SR DCM/KTT 
650  PRATIBHA PAUL 04-04-1985  WR 29-08-2011  DR  2010  AD/JAG  WR  DY CTM/DFC 
651  RAJESH KUMAR 02-10-1982  SE 12-12-2011  DR  2010  JAG  SER  SR DSO/CKP 
652  CHANDRA SHEKHAR PRASAD 08-01-1969  E 23-01-2012  DR  2010  JAG  ECR  SR DCM/SEE 
653  HARIKUMAR M 31-05-1983  S 23-01-2012  D  2010  SS  SR  DOM/TPJ 
654  ANJANAYULU VADDE 15-10-1976  NF 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  SCR  SR DOM/GTL 
655  SUNIL KUMAR MEENA 05-02-1984  WR 23-01-2012  DR  2010  AD/JAG  WR  SR DCM/RTM 
656  ROBIN KALIA 28-01-1986  CR 12-12-2011  DR  2010  JS  CR  AOM/G/BB 
657  GAJRAJ SINGH CHARAN 11-02-1980  SE 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DOM/JP 
658  SUMIT KUMAR 01-07-1984  NF 29-08-2011  D  2010  SS  NFR  DOM/IC/LMG 
659  PRAVEEN KUMAR 24-02-1985  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DCM/SERVICES/FRT/DLI 
660  N HARIKUMAR 16-02-1979  NF 29-08-2011  DR  2010  JS  NFR  ACM/APDJ 
661  VIRENDRA KUMAR TAILOR 08-09-1968  WR 08-12-1992  P  2009  JAG  WR  SR DCM/BVP 
662  RAJIV MANOHARLAL JAIN 29-12-1975  WR 19-07-1993  P  2009  JAG  WR  DY CCM/G 
663  K N SAHU 08-02-1961  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DCM/SBP 
664  SANJAY R NEELAM 05-03-1973  WR 22-04-1996  P  2010  AD/JAG  WR  DOM/G & STATION DIR./BCT 
665  SANJIB GHOSH 01-10-1965  NF 07-04-2017  P  2009  JAG  NFR  SR DCM/RNY 
666  RAJNEESH KR. SRIVASTAVA 01-08-1983  NR 03-09-2012  D  2011  SS  NR  DCM/FZR 
667  GARGI CHAUHAN 25-05-1981  WC 12-12-2010  D  2010  JS  WCR  AOM(CHG)/BPL 
668  CHETAN TANEJA 20-11-1988  NR 03-09-2012  DR  2011  SS  NR  DOM/MB 
669  AKHILESH KUMAR TRIPATHI 11-07-1985  ECO 15-12-2011  DR  2011  SS  ECOR  DOM(Chg)/KUR 
670  A SRIDHAR 10-05-1979  SC 03-09-2012  Dr  2011  SS  SCR  Sr.DOM/NED 
671  SHIVRAJ PRADEEPRAO MANASPURE 29-06-1983  C 11-01-2013  DR  2011  JS  CR  Dy. COM/ SURVEY 
672  DR. SHIVAM SHARMA 22-01-1984  NC 17-12-2013  DR  2011  AD/JAG  NCR  DYCCM/CLAIMS/HQ 
673  TUSHAR SARASWAT 25-04-1986  WC 17-12-2010  DR  2011  JAG  WCR  Sr.DOM KOTA 
674  RAM BABU VAVILAPALLI 01-01-1979  SE 03-09-2011  DR  2011  SS  SER  DOM/GDS/SC 
675  AMITESH ANAND 24-02-1982  ECO 03-09-2012  DR  2012  SS  ECOR  DOM(G)/KUR 
676  SAMBEET SAURAV NAYAK 24-06-1985  ECO 17-12-2012  DR  2011  SS  ECOR  DCM-1/KUR 
677  KARTIK V HEGADEKATTI 08-05-2015  SW 01-01-2011  D  2011  JS  SWR  ACM/SBC 
678  AJAY KUMAR PAL 19-10-1987  WC 17-12-2010  DR  2010  SS  WCR  DY CCM/PS 
679  SHIVAJI ANGURU 19-06-1984  S 17-12-2012  DR  2011  SS  SR  STM/Chg/I 
680  ABHAY SHARMA 24-12-1985  SECR 07-07-2010  DR  2011  JS  NWR  AOM/JP 
681  SACHIN KUMAR MISHRA 02-05-1984  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NER  DOM/BSB 
682  SARASWATI CHANDRA 15-01-1983  EC 03-09-2012  D  2010  SS  ECR  DOM/DNR 
683  SAURAV DEY 19-02-2015  E 30-08-2010  DR  2009  SS  ER  DOM(G)/SDAH 
684  BOOPATHIRAJA 19-04-1986  S 17-12-2012  D  2011  SS  SR  DOM/SA 
685  V SATISH 06-10-1982  C 11-01-2013  D  2011  SS  SWR  Sr.DOM/MYS 
686  PRADIT SHAHAJI HIRADE 01-06-1984  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/BSL 
687  VIRENDER KADYAN 15-07-1985  SEC 17-12-2012  DR  2011  SS  NR  DOM/M/DLI 
688  NISHANT NARAYAN 12-07-1980  WR 17-12-2012  DR  2011  SS  WR  DOM/G & STATION DIR./ADI 
689  MD. IMTIYAZ AZAM 04-01-1980  EC 03-09-2012  DR  2011  SS  ECR  DCM/DHN 
690  AVANISH 14-02-1982  SE 06-08-2014  DR  2011  SS  SER  AARM/BKSC 
691  HARIKRISHNAN R 20-05-1988  S 17-01-2012  D  2011  SS  SR  STN.DIR/ERS 
692  YUVRAJ R PATIL 28-07-1985  EC 09-03-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/PLG/MGS 
693  VIJAY SINGH 07-06-1986  NW 03-09-2012  D  2011  SS  NWR  DOM/AII 
694  M. BASWARAJ 02-08-1982  SC 14-08-2011  D  2011  SS  SCR  Sr.DOM/GTL 
695  ASHISH DHANIA 12-07-1980  WR 11-01-2013  DR  2011  SS  WR  DOM-Incharge/BVP 
696  DEVANAND YADAV 05-06-1982  NE 17-12-2012  DR  2011  SS  NER  ON LEAVE 
697  RUPESH KUMAR 01-03-1984  EC 03-09-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/SEE 
698  SUDHANSU RANJAN 25-01-1987  EC 10-12-2013  DR  2012  JS  ECR  DOM/DHN 
699  ANJAY TIWARI 04-05-1982  C 02-09-2013  D  2012  JS  ECR  DTM/BRKA 
700  MENGANI SRAVAN KUMAR 10-10-1986  E 21-12-2015  D  2014  JS  ER  ACM/TC/HWH 
701  RAMAN RATHENDRA 14-11-1968  ER 07-02-1996  DR  1994  SAG  SECR  CFTM 
702  RANBIR SINGH 23-01-1959  NR 27-02-2007  P  2007  SS  NR  STM/TS/KG 
703  ARVIND HORO 12-07-1959  NF 07-04-2017  P  2009  JAG  NFR  DY. CSO/T 
704  BIRHADE MAHENDRA P. 09-06-1968  C 20-12-1998  DR  1997  SG  DEPU   
705  GULSHAN 10-02-1967  NF 05-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/CDG 
706  PALIWAL ATUL K. 21-03-1965  SE 06-09-1993  DR  1991  SG  ER  On Leave [VR paper submitted] 
707  SUSHMA T 26-05-1986  E 02-09-2013  DR  2012  SS  CR  IN THE CADRE 
708  ASHUTOSH UPADHYAY 23-12-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/ASN 
709  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
710  Dr. UTSAV SHUKLA 21-05-1986  NF 10-12-2013  DR  2012  SS  NFR  DOM/I/LMG 
711  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
712  Richa Sharma 08-06-1987  WR 10-12-2013  D  2012  JS  NR  AOM/CHG/LKO 
713  BHAVTENDRA K SINGH 19-11-1963  WR 19-10-2001  P  2001  JAG  WR  SR DSO/RJT 
714  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
715  MANISH KUMAR PATHAK 20-03-1983  SE 12-06-2015  D  2013  JS  SER  AOM/KGP 
716  SWAPNIL DHANRAJ NILA 22-02-1987  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/ Goods/BB 
717  MANJUNATH KANAMADI 27-07-1985  SW 11-12-2013  D  2012  JS  SWR  AOM/UBL 
718  VIJAY PRAKASH 28-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JAG  WCR  DY COM(Chg) 
719  M VASUDEVAN 20-05-1987  S 23-03-2015  D  2013  JS  SR  AOM/SA 
720  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
721  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2012  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
722  GUNEET KAUR 18-08-1988  NF 11-12-2014  DR  2012  SS  NFR  DCM/LMG 
723  AMIT SINGH 13-07-1982  NF 13-11-2013  D  2012  JS  NFR  AOM/CHG/LMG 
724  OM PRAKASH CHARAN 01-07-1983  SE 08-06-2015  DR  2012  JS  SER  AARM/TATA 
725  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
726  B. PRASANTHA KUMAR 13-07-1993  SE 11-06-2015  D  2013  JS  SER  AARM/DPS 
727  ASHVANI KUMAR KUSHWAHA 09-07-1994  SW 03-03-2015  D  2015  AM  CDO  Am 
728  AVINASH 14-02-1982  SE 06-08-2014  D  2011  JS  SER  ACM/ADA 
729  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2013  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
730  PANDEY MAHESH CHAND 12-11-1970  W 04-09-1997  DR  1996  SG     
731  JITENDRA MEENA 31-07-1985  CR 17-12-2012  DR  NWR  JS  NWR  AOM/C/AII 
732  B K RAUT 11-10-1961  ECO 20-10-1987  P  2005  JAG  ECOR  DY CVO(T) 
733  KUMAR SATYAM 12-12-1987  ECO 12-12-2011  DR  2011  SS  ECOR  AARM/PRDP 
734  NIRANJAN GHOSH 01-01-1959  C 24-11-2004  P  2009  JAG  SECR  DY COM(S&C)/Cons. 
735  ADITYA GUPTA 18-01-1990  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  AARM/KRBA 
736  VIKAS KUMAR KASHYAP 01-11-1984  SEC 07-07-2014  DR  2011  SS  SECR  ARM/BIA 
737  SAKET RANJAN 15-12-1981  SEC 08-04-2014  DR  2011  SS  SECR  DOM/CIC 
738  RAUSHAN KUMAR 15-08-1983  E 13-11-2011  DR  2009  SS  ER  DOM/(OPERATION)/HWH 
739  SUDHINDRA SHARMA 29-09-1961  WR 26-10-1994  P  2004  SS  WR  SCM/ RFG/ CCG 
740  ARASHDEEP SINGH 27-02-1981  NW 13-12-2010  D  2009  JS  NWR  AOM 
741  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FOIS 
742  SHETE MOTILAL SAHADEV 03-03-1983  SE 08-10-2014  D  2011  JS  SER  ATM(CHG) 
743  ADITYA KR CHOWDHURI 24-04-1982  SE 22-08-2014  DR  2011  SS  SER  DOM/ADA 
744  ASHOK AGARWALLA 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP 
745  RAKESH SINGH 03-10-1977  SEC 06-08-2014  P  2014  JS  SECRLY  ADCM 
746  Dr. SANCHIT TYAGI 07-10-1986  NC 02-09-2013  D  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/JHS 
747  KRISHNA PRASAD R 17-06-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/TSK 
748  VINOD KUMAR MEENA 27-06-1978  NF 03-09-2012  D  2012  JS  NFR  AOM/RNY 
749  AVINASH SHANDILYA 31-10-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/LMG 
750  DEEPAK KUMAR MURMU 25-07-1984  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/APDJ 
751  ANKIT GUPTA 14-02-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/KIR 
752  K K SARMA 19-05-1989  NF 14-05-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/G/LMG 
753  G PRASHANT KUMAR P 21-06-1985  NF 15-12-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/NJP 
754  S UMESH 23-08-1989  NF 12-01-2015  D  2014  JS  NFR  AO/BPB 
755  AKANSHU GOVIL 09-01-1988  NC 11-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/ ALD 
756  KRISHAN KANT RORA 03-02-1986  NR 15-06-2014  DR  2012  JS  NR  AO/TKD 
757  R P MEENA 06-07-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY.COM/FOIS 
758  M R BALAMURGADAS 24-02-1968  SW 04-11-2004  P  2004  JAG  SWR  DY. COM (CHG) 
759  ARUN KUMAR SHARMA 28-09-1965  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY CVO/T 
760  SAMARTH GUPTA 12-01-1987  NC 14-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/AGC 
761  NARENDRA K JOSHI 10-01-1987  NE 22-12-2014  DR  2013  JS  NER  AOM/CHG/BSB 
762  DEBASHIS NASKAR 25-05-1964  SE 04-04-2014  P  2009  JAG  SER  SMR/GAZ/HWH 
763  B V RAM PRASAD 07-04-1962  SC 21-04-1986  P  2015  JAG  SCR  DY CCM/FS 
764  N MANOJ 28-06-1990  SC 12-06-2015  D  2012  SS  SCR  DOM/BZA 
765  BHARAT KUMAR M 25-06-1981  SC 11-06-2015  D  2012  SS  SCR  DCM/II/BZA 
766  NARENDRA VERMA D 20-04-1985  SC 15-06-2014  D  2012  JS  SCR  AOM/SC 
767  BHUPENDER K BHARADWAJ 14-11-1988  SC 15-06-2014  D  2013  JS  SCR  AOM/NED 
768  Y BALAJI KIRAN 05-07-1981  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  AO/RDM 
769  DR A BHARGAVA SEKHAR 07-11-1987  SC 18-12-2015  D  2013  JS  SCR  ACM/SC 
770  VIDIT RAJ BHUNDESH(RAJU) 12-07-1987  EC 12-09-2003  D  2012  JS  ECR  AOM/SEE 
771  SAURABH KATARIA 12-09-1984  EC 02-09-2013  DR  2012  JS  ECR  ATM/CPU 
772  PIYUSH B KHANDARE 15-04-1990  WR 12-11-2013  DR  2012  SS  WR  AM/VALSAD 
773  Dr JIVISHA J GANGOPADHYAY 11-10-1988  WR 02-08-2013  DR  2012  SS  WR  DOM/G/RJT 
774  INDRAJ KUMAR MEENA 15-07-1987  WR 22-12-2014  DR  2013  JS  WR  AOM/M/ADI 
775  LOKESH KUMAR MEENA 01-07-1990  WR 22-12-2014  DR  2015  JS  WR  ARO/RTM 
776  S K BANERJEE 18-10-1967  SE 23-02-2017  D  2014  JAG  SER  DY COM(Proj) 
777  R SHARMA 20-09-1961  C 09-06-2007  P  2005  JAG  SER  DY CCM(Spl) 
778  ROHIT MALVIYA 06-08-1983  WC 12-12-2013  D  2012  SS  WCR  DCM/KOTA 
779  LAXMI KANT BANSAL 05-12-1986  NE 22-12-2014  DR  2013  JS  NER  AOM/CHG/LJN 
780  KALAVATALA SANDEEP 10-08-1985  ECO 09-12-2013  DR  2012  SS  ECOR  DOM/G/SBP 
781  LOHITESHWARA J 31-05-1981  ECO 11-12-2013  DR  2012  SS  SWR  IN THE CADRE 
782  HRISHIKESH MAURYA 10-04-1986  ECO 03-09-2013  DR  2012  SS  ECOR  ARM/TLHR 
783  BALMURALI M 19-10-1986  ECO 02-09-2014  DR  2013  JS  ECOR  AARM/VSPS/WAT 
784  SIVA HARSHA KARRA 09-08-1987  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  ACM(Cnl)-II/VSKP 
785  ANIL KUMAR S 01-08-1982  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  AOM(Cnl)/WAT 
786  KANADE SUJIT CHANDRAKANT 19-09-1985  ECO 22-12-2014  DR  2013  JS  ECOR  AOM(G)/SBP 
787  SHIVENDRA SINGH 02-07-1985  ECO 10-12-2013  DR  2012  JS  NER  AREA OFFICER/GD 
788  ATUL YADAV 16-04-1983  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NCR  IN THE CADRE 
789  BASANT KUMAR SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  D  2005  JAG  WCR  DY COM(Gds) 
790  MADHUR VERMA 19-09-1986  WC 12-12-2012  D  2012  JS  WCR  AOM/GDS/BPL 
791