INDIAN RAILWAY TRAFFIC SERVICE OFFICERS

BACK

<
S. No. NAME DATE OF BIRTH ZONE DITS RECRUITMENT METHOD BATCH GRADE POSTED AT DESIGNATION
1  SUNIRA BASSI 05-07-1959  NR 02-01-1983  DR  1981  AM  RB  AM/C&IS 
2  ANURAG 01-01-1960  NR 01-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/TRAFFIC 
3  SUNIL MATHUR 17-03-1960  N 24-01-1984  DR  1982  AM  RB  AM/T&C 
4  ANANTHARAMAN S. 08-11-1959  S 21-01-1984  DR  1982  HAG  SR  PCOM 
5  MISHRA P.S. 02-04-1961  SE 23-01-1984  DR  1982  MEMBER  RB  MEMBER TRAFFIC 
6  NARESH CHAND GOYAL 16-03-1960  CR 23-01-1984  DR  1982  HAG  RB  PED(SAFETY) 
7  RAO N. MADHUSUDANA 21-07-1960  W 23-01-1984  DR  1982  HAG  SCR  PED/C(R&M) 
8  SHUKLA NAVEEN KUMAR 18-07-1959  N 21-08-1984  DR  1983  HAG  RB  PED(Mobility) 
9  MANI ANAND 23-01-1960  NR 21-08-1984  DR  1983  HAG  NR  PCCM 
10  MANOJ SETH 28-04-1960  ER 21-02-1985  DR  1983  HAG  WCR  PCOM 
11  DAS SURAJIT KUMAR 15-04-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  HAG  WCR  PCCM 
12  SANJAY KUMAR MOHANTY 24-12-1962  CR 16-12-1985  DR  1984  HAG  RB  PED/TT/M 
13  MUKESH NIGAM 20-07-1961  N 26-08-1985  DR  1984  SAG  DEPU/CRIS  MANAGING DIRECTOR 
14  SANJAY SINGH GEHLOT 26-10-1961  SE 16-12-1985  DR  1984  HAG  ER  AGM 
15  MISHRA SUSHANT KUMAR 19-06-1961  SR 19-05-1986  DR  1984  HAG  RB  SECRETARY 
16  JOSHI ARCHANA 05-10-1963  NR 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  AGM 
17  PANDA DEBARAJ 18-04-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  ECOR  PCOM 
18  SINGH AJAY PRATAP 24-06-1961  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  IRITM  DIRECTOR 
19  GARG SUNIL KUMAR 06-12-1962  SE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  SDGM 
20  RAJIV SAXENA 03-07-1961  NF 22-12-1986  DR  1985  HAG  NR  PCOM 
21  KUMAR SHAILENDRA 01-11-1961  WR 23-03-1987  DR  1985  HAG  WR  PCOM 
22  LAL RAJ KUMAR 04-08-1962  NE 22-12-1986  DR  1985  HAG  WR  PCCM 
23  DEEPAK KASHYAP 31-01-1962  NF 23-12-1986  DR  1985  SAG  DEPU/POWER GRID CORP  CVO 
24  DULAT ANEET 10-11-1961  SE 23-12-1986  DR  1985  HAG  NFR  PCCM 
25  SINHA JAYA (VARMA) 18-09-1963  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  SER  PCOM 
26  SANDEEP SILAS 19-09-1960  C 21-08-1984  DR  1983  SAG  NR  CCM/TS 
27  S. S.MISHRA 22-05-1960  SE 13-07-1987  DR  1985  HAG  ECoR  CSO 
28  AMRITANSHU 18-05-1961  ER 23-12-1986  DR  1985  SAG  NR  CPM(IT)/BUDGET/FOIS 
29  MURTHY U.KRISHNA 05-06-1960  SC 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  DEPU/HPCL  CVO 
30  NIRAJ KUMAR 01-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CAO/SYSTEM 
31  KUMAR SEEMA 30-05-1964  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  CSO 
32  A. MADHUKUMAR REDDY 09-12-1960  C 15-02-1988  DR  1986  HAG  RB  PED/CHG 
33  NARAYAN R. BADRI 19-03-1962  N 15-02-1988  DR  1986  HAG  CR  AGM 
34  PRASAD K. SIVA 24-03-1961  NFR 15-02-1988  DR  1986  HAG  SCR  PCOM 
35  PAVITHRAN ANIL 15-11-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  SAG  SWR  CCM/FM 
36  BEHERA AJOY KUMAR 17-09-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  HAG  ECoR  PCCM 
37  VISHWANATHAN PRIAMVADA 06-05-1960  SR 15-02-1988  DR  1986  HAG  SR  PCCM 
38  MUKHERJEE CHANDRALEKHA 07-12-1962  ER 15-02-1988  DR  1986  HAG  NR  SDGM 
39  ANANDA SHANKAR G.S. 27-09-1961  SC 15-02-1988  DR  1986  HAG  SCR  CAO/SYSTEM 
40  RAWAT SMITA 01-02-1962  N 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  RB  ED(NFR & TOURISM) 
41  SINGH DEVENDRA 28-04-1962  N 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  NR  CTPM 
42  DADABHOY BAKHTIAR K. 28-12-1963  W 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  CR  PCCM(CHOD) 
43  BABU M. RAVI 20-08-1960  C 18-02-1989  DR  1986  HAG  SCR  CSO 
44  DILIP KUMAR SINGH 25-12-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  CR  PCOM 
45  ALI SYED NISHAT 22-12-1961  E 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  SECR  PCCM 
46  KUMAR VISHNU 05-07-1959  ER 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  ECR  PCCM 
47  SINGH ALOK 17-10-1963  SE 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  NER  PCCM(CHOD) 
48  JAIN SUNIL 02-05-1961  ER 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  DEPU  CVO/BPCL 
49  DHIR SEEMA 10-06-1963  NR 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  NR  CAO/PTS 
50  PRASAD GOLA JOHN 14-04-1963  SC 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  SCR  PCCM 
51  GAGARIN S. 15-06-1961  S 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  DEPU  HMRDC 
52  MEENA G.P. 13-07-1961  WR 06-03-1989  DR  1986  NFHAG  NWR  PCCM 
53  RAO K.VENKATA 15-06-1960  SE 15-02-1988  DR  1986  NFHAG  SCR  CTM 
54  RAO M. LUKA ASISH 29-09-1960  W 15-02-1988  DR  1986  SAG  ECoR  CCM/CLAIMS & CTG 
55  SHIV RAJ SINGH 21-01-1960  NR 16-12-1985  DR  1984  SAG  SWR  PCCM(CHOD) 
56  MAHENDRA PRASAD MEHTA 01-04-1960  CR 15-02-1988  DR  1986  SAG  ER  PCCM 
57  RANADE PRASHANT K. 29-12-1961  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/IT 
58  RAVINDER GOYAL 06-11-1964  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NWR  PCOM(CHOD) 
59  SREEKANTH ARJA 18-02-1962  SC 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  GOVT OF AP 
60  VALLURI RAVI 14-12-1962  NR 06-03-1989  DR  1987  SAG  NCR  COM 
61  SINGH DINESH KUMAR 05-07-1963  N 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU  CRIS NDLS 
62  AMIT KUMAR SINGH 25-02-1965  WR 03-06-1989  DR  1987  SAG  SECR  SDGM 
63  SAHU PRASANTA KUMAR 07-07-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SER  PCCM 
64  H K DUTTA 02-05-1962  C 19-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  SDGM 
65  SINGH MANIJIT 15-03-1963  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PS 
66  AKHOURI MANOJ KRISHNA 30-11-1963  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  DEPU/CRIS  DIR(OPERATIONS) 
67  HAZARIKA UTPALPARNA 23-05-1962  W 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  PCOM 
68  DUDHE SATISH KUMAR P. 09-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  CR  CCM/PM 
69  JITURI VIKRANT V. 01-10-1962  C 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/PM&CTG 
70  PRASAD SUDHIR CHANDRA 15-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NR  CPM/FOIS 
71  KAPIL SHELLEYANDRA 02-02-1962  CR 05-03-1989  DR  1987  SAG  ECOR  IN THE CADRE 
72  JENA PRAMOD KUMAR 02-11-1962  SE 06-03-1989  DR  1987  SAG  SECR  PCOM 
73  SARMA LEENA 24-01-1961  NF 06-03-1989  DR  1987  SAG  NFR  CCM/FM 
74  SINGH ANIL KUMAR 01-01-1962  NE 06-03-1989  DR  1987  SAG  NER  PCOM 
75  HARI SHANKAR VERMA 31-03-1966  W 25-08-1988  DR  1987  SAG  SWR  PCOM 
76  RAVEENDRAN P. 31-07-1963  S 21-08-1989  DR  1988  SAG  DEPU  CHAIRMAN/CHENNAI PORT TRUST 
77  SRIVASTAVA MANOJ KUMAR 22-06-1963  N 23-08-1989  DR  1988  SAG  RB  EDTT/F 
78  JAIN MUKUL 09-08-1963  C 21-08-1989  DR  1988  SAG  WR  IN THE CADRE 
79  MATHUR MUKUL SARAN 26-01-1966  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  NR  COM/G 
80  DHANANJAYULU R. 14-08-1964  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SCoR  OSD 
81  SINGH CHHATRASHAL 22-08-1966  NR 27-12-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/CHARKADHARPUR 
82  PATHAK RAJESH 31-12-1964  C 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  CFTM 
83  ITTYERAH NEENU 24-12-1964  S 08-08-1989  DR  1988  SAG  SR  IN THE CADRE 
84  JAGANNATHAN S. 18-06-1964  SR 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU/FOOD & PD  JS 
85  SALIL KUMAR JHA 02-10-1962  E 21-08-1989  D  1988  SAG  ECR  PCOM 
86  UTPAL KANTI BAL 30-12-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ER  PCOM 
87  VARADAN AMIT 28-01-1966  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  DEPU/Deptt. Of Heavy Industry  JS 
88  K.REVEEN KUMAR REDDY 09-07-1965  SC 21-08-1989  DR  1988  SAG  SER  DRM/KGP 
89  SHARMA SANJEEV KUMAR 02-09-1962  E 21-08-1989  DR  1988  SAG  ECR  CSO 
90  TYAGI SUDHIR KUMAR 21-01-1963  C 28-08-1989  DR  1988  SAG  RB  ED/VIGILANCE(T) 
91  JOSHI UPENDRA CHANDRA 15-08-1965  NE 20-08-1990  DR  1988  SAG  WCR  DRM/KOTA 
92  RAO A.S. 15-12-1963  CR 21-08-1989  DR  1988  SAG  SWR  CFTM 
93  OJHA MAHENDRA NATH 05-01-1963  SE 21-08-1989  DR  1988  SAG  NCR  PCCM 
94  SONDH R.K. 22-10-1960  N 21-08-1989  DR  1988  SAG  NFR  CPTM 
95  PARMAR PRAVIN N. 03-08-1963  NF 20-08-1990  DR  1988  SAG  NAIR  SR PROF RSC/BRC 
96  N. SHREEKUMAR 14-01-1965  S 20-08-1990  DR  1989  SAG  SR  CFTM 
97  SINHA MANOJ KUMAR 13-10-1964  NE 20-08-1990  DR  1989  SAG  RDSO  Exe. Director/Tfc 
98  THAKUR RANJAN PRAKASH 13-08-1966  C 18-02-1991  DR  1989  SAG  ECR  DRM/DANAPUR 
99  SHANKAR VISHWANATH 29-05-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/PLANNING 
100  DR. MANOJ SINGH 01-04-1967  SE 20-08-1990  DR  1989  SAG  WCR  DRM/JABALPUR 
101  SRINIVAS NANDURI 08-12-1963  SC 16-09-1991  DR  1989  SAG  DEPU/NTPC  ED(Traffic Coal) 
102  VANDANA BHATNAGAR 08-11-1965  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  RB  ED/CATERING 
103  JAIN SANJAY KUMAR 20-12-1966  ER 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  DRM/CSMT 
104  MAJUMDAR SOUMITRA 02-05-1966  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  SER  CPTM 
105  NAIK DHANANJAY YASHWANT 02-05-1964  W 20-08-1990  DR  1989  SAG  CR  CPTM 
106  VIVEK SRIVASTAVA 17-06-1964  NE 18-09-1991  DR  1989  SAG  RB  EDPG 
107  SWAIN CHITTARANJAN 06-06-1964  SE 02-09-1990  DR  1989  SAG  WR  CTPM 
108  RANJAN PRABHAT 08-11-1964  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  CR  CCM/CLAIMS & CTG 
109  SHARMA ALOK 01-01-1965  NF 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  CCM/PS  
110  KASHYAP RAJESH KUMAR 01-06-1966  CR 15-09-1991  DR  1989  SAG  NWR  DRM/AJMER 
111  OWAIS MD. 23-10-1963  E 20-08-1990  DR  1989  SAG  SER  CTPM 
112  DEVENDRA KUMAR 02-08-1966  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  WR  DRM/BRC 
113  MISHRA SANJAY 25-06-1968  NE 16-03-1991  DR  1989  SAG  SER  CCM/PS 
114  RAVINESH KUMAR 10-05-1965  E 15-09-1991  DR  1989  SAG  NR  CCO 
115  PRABHAS DANSANA 24-03-1968  SE 15-09-1991  DR  1989  SAG  ER  DRM/SDAH 
116  MEENA JAI SINGH 07-09-1960  W 18-02-1991  DR  1989  SAG  NWR  CCM/PS 
117  PRASAD SHIV KUMAR 04-01-1965  NE 11-10-1992  DR  1990  SAG  ECR  CFTM 
118  GOEL SANJAY 17-12-1960  NR 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  DEPTT OF IT 
119  GANGAL RAJEEV 26-02-1966  WR 22-12-1991  DR  1990  SAG  DEPU/CRIS  CRIS 
120  KUMAR B. PRASHANTH 12-03-1966  S 15-09-1991  DR  1990  SAG  DEPU  MD & CEO(IndianInternationConv 
121  BABU Y. NAGENDRA 30-07-1965  SE 15-09-1991  DR  1990  SAG  SR  CCM/PS &CTG 
122  GEORGE K. BEJI 15-05-1965  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU/HLL Lifecare Ltd  CMD(JS Level) 
123  SRIVASTAVA ARCHANA 24-05-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  NR  CPM/FOIS(IT) 
124  SHASTRI SATYA PRAKASH 01-06-1966  S 11-10-1992  DR  1990  SAG  SWR  CCM/FS 
125  SINGH SHASHI KANT 15-12-1966  NF 16-09-1991  DR  1990  SAG  ECOR  DRM/KHURDA RD 
126  PRABHAKAR PRANAI 25-05-1966  W 14-10-1992  DR  1990  SAG  DEPU/CWC  CVO 
127  AMBASTHA NEERAJ 02-01-1967  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  SER  DRM/RANCHI 
128  SHANKAR AJAY JHA 01-06-1963  SE 16-09-1991  DR  1990  SAG  SECR  CCM/FS 
129  JHA DEEPAK KUMAR 14-10-1967  E 11-10-1992  DR  1990  SAG  WR  DRM/AHMEDABAD 
130  SHARMA S.K. 21-10-1960  E 15-09-1991  DR  1990  SAG  RB  ED(CC) 
131  TRIPATHI SANJAY 01-01-1967  NF 15-09-1991  DR  1990  SAG  NR  DRM/LUCKNOW 
132  LENIN V.R. 12-06-1967  NF 20-01-1992  DR  1990  SAG  SR  DRM/MADURAI 
133  OM PRAKASH 17-01-1965  ER 11-10-1992  DR  1990  SAG  NR  CCM/PS 
134  CHINTA VENU GOPAL 07-03-1964  SC 11-10-1992  DR  1990  SAG  SCR  IN THE CADRE 
135  RAMDHAN MEENA 05-06-1964  WR 11-10-1992  DR  1990  SAG  WCR  CPTM 
136  V.A. MALEGAONKAR 18-03-1967  C 19-10-1992  DR  1991  SAG  NFR  DRM/RNY 
137  G.V.L. SATYAKUMAR 01-09-1968  SR 06-09-1993  DR  1991  SAG  RB  ED/PP 
138  NATH SATYAKI 15-12-1967  SE 12-10-1992  DR  1991  SAG  KOLKATA METRO  COM/CTM 
139  ROY CHANDRIMA 04-03-1964  N 03-01-1994  DR  1991  SAG  SER  SDGM 
140  PADMAJA K. 28-03-1967  SC 03-01-1994  DR  1991  SAG  SCR  CPTM 
141  GUPTA SHYAM SUNDER 01-05-1969  W 11-10-1992  DR  1991  SAG  CR  CFTM 
142  ROY RINKESH 11-02-1970  SE 16-02-1992  DR  1991  SAG  DEPU  CH PARADEEP PORT 
143  UPINDER SINGH 17-08-1967  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  ER  CCM/FM 
144  BAJPAI SANJAY 03-09-1963  N 11-10-1992  DR  1991  SAG  RB  ED/ TRAFFIC(COORDINATION) 
145  KUMAR T. SIVA 03-03-1966  S 06-09-1993  DR  1991  SAG  SR  CPTM 
146  SAHU PRAHALLAD CHANDRA 22-04-1964  SE 06-09-1993  DR  1991  SAG  ECOR  CCM/FS 
147  SHARMA NEERAJ 05-07-1964  NE 12-10-1992  DR  1991  SAG  RB  EDPM 
148  DAS NAR SINGH 20-12-1965  NE 22-02-1993  DR  1991  SAG  NR  CCM/FM 
149  MALKHEDE ARVIND 24-07-1969  C 22-02-1993  DR  1991  SAG  WR  IN THE CADRE 
150  BIPLAV KUMAR 09-08-1963  E 22-02-1993  DR  1991  SAG  DEPU/DFCCIL  GM(BD) 
151  HARI RAM RAO 05-01-1964  NF 06-01-1993  DR  1991  SAG  NCR  IN THE CADRE 
152  DR. MONICA AGNIHOTRI 30-12-1970  NE 04-09-1994  DR  1992  SAG  RB  EDFM 
153  MAHAPATRA SANJAY 26-07-1964  SE 06-09-1993  DR  1992  SAG  ECoR  CTPM 
154  MADAN RAM DEORA 01-12-1966  W 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CCM/FM 
155  PARSURAMKA NAVIN KUMAR 04-12-1969  E 20-09-1993  DR  1992  SAG  NR  ADRM/DLI 
156  SINGH MANOJ KUMAR 06-07-1969  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  NER  CPTM 
157  BHATNAGAR SHOBHIT 02-02-1967  CR 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CONCOR 
158  ABHIJIT NARENDRA 14-09-1966  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/PPP(T) 
159  SINGH GURINDER MOHAN 13-04-1968  NE 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  GGM/IRCTC DELHI 
160  RAHUL AGARWAL 08-06-1968  SE 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTT(S) 
161  BOBHATE UDAY V. 20-09-1965  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU  CRIS 
162  MAHIYARIA SHRIKANT 14-08-1963  C 06-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  CTPM 
163  MRS. TRIPTI GURHA 26-05-1967  N 06-09-1993  DR  1992  SAG  RB  ED/S&E 
164  DHARMANI BARJESH 07-09-1966  NF 20-09-1993  DR  1992  SAG  RB  EDTC(R) 
165  MISHRA SANJAY KUMAR 05-04-1967  SE 04-09-1994  DR  1992  SAG  ECOR  CFTM 
166  SINHA SUDHENDU JYOTI 09-11-1965  ER 20-09-1993  DR  1992  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
167  RAMESH N. 10-04-1966  S 05-09-1994  DR  1992  SAG  SWR  CTM/PLG/SBC 
168  MANOJ K. 25-09-1962  SR 06-09-1994  DR  1992  SAG  SR  ADRM/MAS 
169  ANJU MOHANPURIA (SURENDRA) 01-04-1967  SR 05-09-1993  DR  1992  SAG  WCR  ADRM/JBP 
170  RADHEY SHYAM 30-08-1962  NE 04-01-1994  DR  1992  SAG  NER  CCM/FM 
171  VARINDER KUMAR 12-02-1962  CR 04-09-1994  DR  1992  SAG  SER  CFTM 
172  SUDHAKAR. S. CHANDRAYAN 23-10-1968  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(COMM. & OPERATION)/CONCOR/ 
173  P L HARANADH 01-08-1966  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/VIZAG PORT TRUST 
174  SINGH JAYANT 07-03-1970  W 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  OSD/NSCS 
175  PRABHAT KUMAR 14-04-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  WR  CFTM 
176  SATPATHY ANUP KUMAR 27-04-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM(C&O)/BANGALORE/CONCOR 
177  MUKHERJEE AMITAVA 07-05-1967  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM /PM 
178  JAIN TARUN 06-07-1968  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  NWR  CPTM 
179  SEEMA SHARMA 22-12-1970  W 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  CVO/NATIONAL COOPERATIVE CONS 
180  J. VINAYAN 21-05-1966  S 05-09-1994  DR  1993  SAG  SR  CCM/PM 
181  BISWAS SAUMITRA 01-12-1965  E 04-09-1995  DR  1993  SAG  ER  CCM/FM 
182  DUBEY INDU RANI 15-08-1969  NE 05-09-1994  DR  1993  SAG  DEPU  DY.CRS/LKO 
183  SADHU ANUP DAYANAND (DR) 30-10-1965  S 04-09-1995  DR  1993  SAG  DEPU  GGM/BANGALORE/CONCOR 
184  KUMAR DEEPAK 01-09-1964  N 01-10-1995  DR  1993  SAG  NR  CPRO 
185  OJHA PRADEEP KUMAR 01-02-1966  E 05-09-1994  DR  1993  SAG  NCR  CFTM 
186  SINGH ATEESH KUMAR 05-05-1970  C 04-09-1995  DR  1993  SAG  NR  CPTM 
187  PAL SAMBIT KUMAR 10-01-1964  SE 04-09-1995  DR  1993  SAG  ECOR  CPTM 
188  SAIKIA LAKHESWAR 01-01-1969  NF 04-09-1995  DR  1993  SAG  NFR  CFTM 
189  NIRAJ SAHAY 14-08-1968  WR 05-09-1994  DR  1993  SAG  NR  CAO PTS 
190  VERMA NEERAJ 09-09-1969  N 04-09-1995  DR  1994  SAG  DEPU  GM/(FOIS)/ CRIS 
191  MANISH TIWARI 22-09-1969  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  NR  CVO/T 
192  BIBHUTI BHUSAN GUPTA 30-10-1966  ECR 04-09-1995  DR  1994  SAG  ECR  CPTM 
193  JHA UDAY SHANKAR 15-02-1968  WR 06-09-1996  DR  1994  SAG  WR  CPTM 
194  H.M. DINESH 28-08-1966  SR 04-09-1995  DR  1994  SAG  SWR  CPTM 
195  R. SENTHIL KUMAR 13-06-1968  SR 06-09-1996  DR  1994  SAG  SR  CTPM 
196  SINGH KUSHAL 06-06-1967  WR 04-09-1995  DR  1994  SAG  WR  ADRM/BCT 
197  BRIJENDRA KUMAR 31-12-1967  CR 15-04-1996  DR  1994  SAG  WCR  CCM/CLAIMS & CTG 
198  RATHODE JATOH ARUN 20-08-1970  SC 11-09-1995  DR  1994  SAG  SCR  CCM/FM 
199  BHATIA M.S 01-12-1972  WC 06-09-1996  DR  1995  SAG  RB  ED/Coaching 
200  CHAUBE VIKAS 01-11-1971  N 04-09-1997  DR  1995  SAG  NR  CFTM 
201  PANDEY PRAVEEN 18-06-1972  SE 18-09-1996  DR  1995  SAG  NER  ADRM/LJN 
202  SINHA KAMAL KISHORE 25-06-1972  WR 04-09-1997  DR  1995  SAG  SECR  ADRM/ RTM 
203  PRABHAKAR AMITABH 11-12-1968  ER 06-09-1996  DR  1995  SAG  ECR  CCM/Ctg 
204  PANDEY ITY 15-07-1971  W 06-09-1996  DR  1995  SAG  CR  IN THE CADRE 
205  PATIL NARENDRA ANANDRAO 22-04-1971  NF 21-12-1998  DR  1995  SAG  RB  EDPG/MR 
206  RAJAK ARVIND KUMAR 17-07-1967  NE 07-04-1997  DR  1995  SAG  ECR  ADRM/DNR 
207  SINGH VIJOY KUMAR 01-01-1970  NE 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  GGM(C&O) 
208  RITA RAJ 26-02-1968  W 06-09-1996  DR  1995  NF/SAG  DEPU  GM/CAO/CRIS 
209  MURUGARAJ R. 25-04-1966  SC 04-09-1997  DR  1995  SAG  DEPU/CONCOR  DEPU 
210  ASHISH KUMAR 29-11-1971  SE 25-08-1997  DR  1995  SAG  RB  ED/SAFETY-II 
211  SHARMA MANOJ KUMAR 12-04-1970  NF 07-04-1997  DR  1995  SAG  NR  CCM/Ctg. 
212  HARBRINDER SINGH BAJWA 27-08-1973  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED/Coal 
213  ANU MANI TRIPATHI 01-07-1971  NF 04-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CCM/FM 
214  SHARAD SRIVASTAVA 15-06-1972  SC 01-09-1997  DR  1996  SAG  RB   
215  BINDRA JASMEET SINGH 17-06-1972  SE 01-09-1997  DR  1996  SAG  RB  ED(C&IS) 
216  KUMAR ASHWANI 20-11-1973  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  NR  ADRM/MB 
217  PARHI PRIYARANJAN 14-10-1968  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CONCOR  AGM 
218  KUMAR MUKUL 17-03-1969  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  NR  CCM/PM 
219  VERMA DHIRENDRA KUMAR 03-09-1967  S 01-09-1997  DR  1996  SAG  NCR  CPTM 
220  JEYAKUMAR I. 25-06-1967  S 27-08-1997  DR  1996  SAG  SWR  CCM/PS& CTG 
221  KUMAR S. BALAJI ARUN 05-06-1971  S 03-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  DY CHAIRMAN/KOLKATA PORT TRUST 
222  SANJAY KUMAR 25-12-1967  ER 01-09-1997  DR  1996  SAG  ECR  CTPM 
223  SINGH RAMA KANT 02-11-1970  E 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/DEPTT OF HEAVY INDUSTRIES  DIRECTOR 
224  CHRISTOPHER B. SAMUEL 05-06-1966  S 04-09-1997  DR  1996  SAG  SCR  CCM/CLAIMS & CTG 
225  BELA MEENA 09-09-1973  W 23-04-1999  DR  1996  SAG  NR  CPM/SYSTEM-I 
226  SINGH VIKRAM 26-11-1966  C 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  PS TO HONOURABLE PRESIDENT 
227  MEENA HIRESH 25-11-1972  SE 25-08-1997  DR  1996  SAG  NWR  CFTM 
228  KUMAR ANSHUMAN 02-03-1973  NF 01-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU/CRIS  GM/PMS 
229  AHIRWAR SURENDRA KUMAR 10-02-1970  SE 04-09-1997  DR  1996  SAG  DEPU  Director/Deptt of Commerce 
230  MEENA RAM PRASAD 06-07-1968  C 05-09-1994  DR  1992  SG  SWR  Dy CCM/PS 
231  CHANDRA ASHUTOSH 08-02-1969  SE 04-09-1995  DR  1993  JAG  CR  DY. CH.S & AO 
232  BHATIA VINOD 02-07-1973  N 20-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GM(UTS) 
233  SHARMA RAVI MOHAN 08-06-1971  W 07-09-1998  DR  1997  SG  NR  DY/CPM/FOIS 
234  RAO KOGANTI SAMBASIVA 15-07-1972  S 19-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/STATE GOVT  GOVT. OF TELANGANA 
235  BOHRA LALIT 20-10-1973  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  NWR  CCM/FM 
236  DAYANAND 13-07-1972  E 20-12-1998  DR  1997  SAG  ECR  CCM/FM 
237  MANDAL RAJESH KUMAR 13-11-1966  NF 07-09-1998  DR  1997  SAG  NFR  CTPM 
238  GUPTA SUNIL MANGTILAL 22-11-1971  NE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CONCOR/JP  GGM/Sr GM(Com. & Operation) 
239  ASWANI SRIVASTAVA 13-11-1973  NE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/ LKO 
240  RAJNEESH AGGARWAL 28-02-1972  SE 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU/KRCL  Chief Traffic Manager 
241  YADAV KAILASH PRASAD 25-12-1966  SR 07-09-1998  DR  1997  SAG  DEPU  REGISTRAR/RCT/DLI 
242  CHANDRA KUMAR NAVIN 31-12-1968  E 07-09-1998  DR  1997  SAG  ER  CPTM 
243  DEVNARAYAN RAJESH KUMAR 10-06-1971  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  IRITM  STUDY LEAVE 
244  KUMAR DHARMENDRA 25-06-1972  C 21-12-1998  DR  1997  SAG  RB/ SENA BHAWAN  ED(Genl)/MIL RAIL 
245  RAOSAHEB GAIKWAD SUSHIL 09-06-1971  S 20-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU  MIN OF TEXTILE 
246  SHAMSI AFZAL KARIM 26-10-1971  S 21-12-1998  DR  1997  SAG  NR  COM/G 
247  VINEET KUMAR 15-08-1970  W 07-09-1998  DR  1997  SAG  ECR  OSD/PATNA METRO 
248  PRAKASH VED 02-01-1973  E 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  DEPU/DFCCIL  GM(OP & Safety) 
249  SRIVASTAVA VIVEK KUMAR 01-05-1971  E 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  GM(Northern Region) 
250  VERMA SHIVA POOJAN 19-08-1969  CR 21-12-1998  DR  1997  SAG  NCR  IN THE CADRE 
251  KUMAR BIJAY 15-07-1972  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  NER  CFTM 
252  RAVI PRAKASH CHATURVEDI 01-11-1971  S 07-09-1998  DR  1997  SAG  NR  ADRM/BSB 
253  ROAT MADHUKAR 14-04-1973  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CONCOR/ADI  GGM 
254  SUDHIR CHANDRA KUMAR 20-08-1967  NF 07-09-1998  DR  1997  NF/SAG  RB  DIR.(infra) 
255  A.K. PATKE 06-11-1971  NF 21-12-1998  DR  1997  SAG  DEPU/CRIS  RGM/ MUMBAI 
256  ALOK TRIPATHI 01-12-1974  W 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU  MIN OF PETROLEUM 
257  R. GOPALAKRISHNAN 08-11-1975  W 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  RB  ON STUDY LEAVE 
258  SYED MD.ANDALEEB RAZI 15-03-1974  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  RB  DIR. VIGILANCE(T) 
259  KARUNA NIDHI SINGH 30-06-1973  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  CR  DY COM(GDS) 
260  JYOTI P. MISHRA 01-05-1974  SE 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  ECOR  CPRO 
261  HAMENDRA KUMAR 01-04-1973  C 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  NR  ADRM/DLI 
262  ASHISH BHATIA 09-01-1971  WR 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU  GGM/LOGISTICS/IRCTC 
263  ATUL B. RANE 01-02-1973  C 19-09-1999  DR  1998  NFSAG  CR  SR DOM/NGP 
264  AASHIMA MEHROTRA 22-02-1972  NE 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU  DIR/MIN OF TOURISM 
265  TEJ PARTAP SINGH 07-11-1970  SR 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  DEPU/CRIS  RGM/CHENNAI 
266  MANISHA CHATTERJEE 01-02-1974  S 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  TRAINING  APPA TRAINING, IIPM 
267  SHIVENDRA SHUKLA 01-09-1973  NE 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  IRITM  PROF. 
268  SAMIR SHANKAR 01-03-1976  SR 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  NR  DY COM/CHG 
269  NEERAJ K. MOURIYA 31-03-1973  W 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  TRAINING  APPA TRAINING, IIPM 
270  MANOJ K. SINGH 03-01-1971  E 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  SER  DY CCM/FM 
271  RAJESH D. BAJPAI 01-09-1970  E 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  RB  DIR(I&P) 
272  LATA KUMARI 01-02-1973  E 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  NR  GS/IRCA 
273  PANKAJ UKE 20-05-1973  W 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU/NATIONAL HIGH SPEED RAIL   AGM(Operations)Mumbai 
274  SAMIR KUMAR 26-11-1972  E 20-09-1999  DR  1998  NFSAG  RB  DIR/TC(G) 
275  ASHISH KUMAR 01-06-1972  ER 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  ECR  ADRM/DHN 
276  RAVI PRASAD PADI 01-07-1973  SC 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  SCR  DY COM/FOIS & PLG 
277  RAJESH K. SINGH 12-10-1968  NF 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  DEPU  Sr. GM(C&O)/CONCOR 
278  KARAN SINGH 04-03-1969  NF 10-01-2000  DR  1998  NFSAG  NR  ADRM 
279  NITIN BANSAL 06-11-1976  E 02-01-2001  DR  1999  SG  ER  CFTM 
280  RAHUL HIMALIAN 06-01-1973  W 04-09-2000  DR  1999  SG  WR  DY.COM/ Plg 
281  RAJIV GUPTA 31-12-1972  N 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU/CRIS  CM(UTS) 
282  AMIT K JAIN 01-11-1977  N 26-12-2000  DR  1999  SG  NR  SR. DOM/DLI 
283  PRITHUL KUMAR 13-09-1976  N 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR/INFRA 
284  MANOJ KR. MISHRA 01-10-1975  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  OSD to CM/Orissa 
285  AVINASH K. MISHRA 01-07-1973  E 26-12-2000  DR  1999  SG  ER  SR.DOM/ASN 
286  SHIKHA (TRIPATHI) SRIVASTAVA 08-11-1976  NE 13-09-2000  DR  1999  SG  ECR  DY CVO/T 
287  SWADESH K SINGH 25-07-1973  SR 02-01-2001  DR  1999  SG  DEPU/LMRC  GM(Operations) 
288  MANOJ K. GANGEY 01-03-1977  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/MINISTRY OF ENVIRONME 
289  VEENA K. VERMA 22-12-1974  E 04-09-2000  DR  1999  SG  NER  SR DOM/LJN 
290  ZAFAR AJAM 17-12-1972  ER 24-03-2003  DR  1999  SG  ECR  Dy CCM/Claims 
291  S.V. JANBANDHU 01-09-1969  NF 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  AGM(TRAFFIC/RITES 
292  RAJNEESH KUMAR 01-06-1971  WR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR PLG 
293  VIKRAM S. RANA 01-09-1971  S 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU/CSIR  CVO 
294  SWATI SINHA 24-10-1972  ER 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  CRIS NEW DELHI 
295  S. ANWAR HUSSAIN 15-03-1971  S 04-09-2000  DR  1999  SG  DEPU  DIRECTOR/DIR. OF FINANCE(CSS) 
296  S.T. RAMALINGAM 07-06-1970  S 26-12-2000  DR  1999  SG  SR  DY CSO 
297  SWAPNIL.A. WALlNJKAR 05-11-1968  C 26-12-2000  DR  1999  SG  DEPU  UIDAI/Mumbai 
298  Y.K. CHOUDHARY 01-12-1977  CR 04-09-2000  DR  1999  SG  RB  DIR.(E &R)/Traffic 
299  DILIP KUMAR 01-09-1975  SR 04-09-2000  DR  1999  SG  ECR  DY CCM 
300  VINAYAK R NAIK 01-02-1974  SE 26-12-2000  DR  1999  SG  SWR  SR DOM/MYS 
301  D NARSINGH RAO 12-01-1962  SC 29-11-2000  P  1999  JAG  SCR  DY CCM/G 
302  PRAVEEN GAUR DWIVEDI 10-11-1972  WR 02-09-2001  DR  2000  SG  NR  SR DCM/UMB 
303  MUDIT CHANDRA 01-10-1974  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DFM 
304  G.K. BANSAL 01-07-1974  N 02-09-2001  DR  2000  SG  NCR  CPRO 
305  D. SATYANARAYANA 01-12-1974  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SCR  DY.COM/FOIS&PLG 
306  S. ABDUL RAHMAN 01-08-1976  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  DY.COM(Spl.) 
307  SHELLY SRIVASTAVA 01-09-1971  C 02-09-2001  DR  2000  SG  RB  DIR/PM 
308  B. RAVICHANDER 30-08-1977  S 24-12-2001  DR  2000  SG  SR  SR DCM/MAS 
309  SHISHIR SOMVANSHI 01-08-1975  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  DEPU  DY COM/LUCKNOW METRO RAIL CORP 
310  MANOJ KUMAR 31-03-1973  SE 02-09-2001  DR  2000  SG  SER  Dy.COM(I&S) 
311  SUMANT V DEULKAR 01-07-1974  SE 24-12-2001  DR  2000  SG  CR  Dy.CVO(T)HQ 
312  KAMLESH K.H. GOSAI 19-08-1968  E 02-09-2001  DR  2000  SG  WR  PROF/NAIR 
313  RAKESH KUMAR ROUSAN 05-08-1973  ECR 24-12-2001  DR  2000  SG  ECR  Sr DOM/ P /DHANBAD 
314  RATNESH KUMAR JHA 17-10-1973  C 02-09-2001  DR  2000  SG  DEPU  ADDL.DEV.COMMISSIONER(HANDICRA 
315  ALOK K. SINGH 10-02-1975  NE 10-09-2001  DR  2000  SG  NER  RCT/GKP 
316  C L SHAH 04-05-1969  NE 02-09-2001  DR  2000  SG  NER  SR DSO/IZN 
317  NIRBHAY NARAIN SINGH 30-06-1973  ER 02-09-2001  DR  2000  SG  ECOR  SR.DOM/WAT 
318  ANAND KUMAR 01-01-1971  CR 31-12-2001  DR  2000  SG  WCR  SR DCM/JBP 
319  KAMLESH TIWARI 18-09-1962  WR 16-04-2002  P  2000  SG  WR  DY CCM/HQ 
320  R RAGHURAMAN 05-07-1963  S 14-02-2001  P  2000  SG  SR  DY COM/Freight 
321  SANJAY ARORA 26-09-1961  NW 16-04-2002  P  2000  SG  NWR  RCT/JP 
322  PETAL DHILLON 01-03-1973  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  DEPTT OF ECO AFFAIRS 
323  DIBBANJAN ROY 06-11-1973  W 23-12-2002  DR  2001  SG  ECoR  Dy.COM(F)/BBS 
324  SAJEESH KUMAR N 01-04-1977  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  DEPU.  MIN OF URBAN DEV. 
325  S. SUBRAMANIAN 26-01-1975  SW 02-09-2002  DR  2001  SG  SR  DGM/G 
326  SATYENDRA KUMAR 09-05-1975  C 02-09-2002  DR  2001  SG  RB  DIR/POL 
327  R.SUDHARSAN 01-08-1975  ECO 23-12-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/R 
328  TANVEER HASAN 01-07-1974  SEC 05-09-2002  DR  2001  SG  SECR  DY. COM/GOODS 
329  AKHLAQUE AHMED 25-06-1976  ECR 06-09-2002  DR  2001  SG  DEPU  CONCOR 
330  H.L. LUWANG 01-03-1972  ECO 02-09-2002  DR  2001  SG  ECOR  DY.CCM(FS)/BBS 
331  ANIL KUMAR 01-06-1971  ER 02-09-2002  DR  2001  SG  NER  Sr.DOM/IZN 
332  RASHMI GAUTAM 01-11-1972  SEC 02-09-2002  DR  2001  SG  SECR  SR. DCM/BSP 
333  B K DAS 01-02-1965  EC 28-07-2003  P  2001  SG  ECR  DY COM/Plg 
334  A.K.HALDER 28-07-1959  SE 28-07-2003  P  2001  SG  SER  DGM(LAW) 
335  K GANESH KUMAR 13-06-1960  SE 28-07-2003  P  2001  SG  ECOR  DAO 
336  KARTIKEY SINGH 01-07-1975  E 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU/CRIS  CRIS/MUMBAI 
337  KAMLESH KUMAR MISHRA 01-09-1975  W 01-09-2003  DR  2002  SG  DEPU  DIR/MIN OF POWER 
338  SUDEESH V.C. 01-05-1973  S 01-09-2003  DR  2002  SG  RB  DIR. MOVEMENT(Krishi Bhawan) 
339  P. RAJALINGAM VASU 01-07-1975  W 05-09-2003  DR  2002  SG  SWR  DY CVO/UBL 
340  AJAY KUMAR SHARMA 05-02-1962  WR 03-07-2004  P  2002  SG  NWR  DY/COM/RE/JP 
341  S.K.BISWAS 06-03-1960  SE 18-06-2004  P  2002  SG  SER  DY CCM(FM) 
342  ANUJ BHARGAVA 14-04-1962  NW 18-06-2004  P  2002  SG  NWR  SECY TO GM/NWR 
343  T. PADMA MOHAN 11-05-1963  WR 18-06-2004  P  2002  SG  DEPU  GM TOURISM/ IRCTC/WZ 
344  K.P.DAMODARAN 09-12-1961  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  SR DCM/SA 
345  A. SRIDHAR 29-01-1963  S 18-06-2004  P  2002  SG  SR  DY COM/TNCSC 
346  JOGESH K MALHOTRA 15-10-1964  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM/CATG./PH 
347  P K JAIN 11-11-1960  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  DY CCM 
348  LAKSHMANAN D 08-06-1961  S 23-02-1998  P  2007  JAG  SR  DY CCM/PS-I 
349  S.M.GONDANE 26-09-1961  SEC 18-06-2004  P  2002  SG  SECR  DY. CCM/F&C 
350  AADHAR RAJ 17-05-1980  NCR 09-06-2004  DR  2003  SG  ECR  SR DCM/DNR 
351  G GAYATRI 16-11-1976  SEC 06-09-2004  DR  2003  SG  SR  DY.CVO/T 
352  SHILPI BISHNOI 01-12-1979  NW 09-06-2004  DR  2003  SG  RB  Dir./TC(R) 
353  NARENDAR PANWAR 01-03-1978  SR 15-12-2004  DR  2003  SG  CR  SR DCM/BB 
354  (DR) D VIJAYMALA 17-04-1977  ECoR 15-12-2004  DR  2003  SG  SR  DY CCM/RATES &FM 
355  K ANIL KUMAR 01-05-1972  SWR 04-12-2005  DR  2003  SG  SWR  SR DSO/SBC 
356  NEELIMA SINGH 16-04-1978  ER 19-06-2019  DR  2004  SG  NER  PROF IRITM/LKO 
357  GAURAV GAUR 03-11-1980  ECOR 01-12-2005  DR  2004  SG  NWR  SR DOM/JAIPUR 
358  ANURAG PATERIYA 24-11-1974  NCR 22-08-2005  DR  2004  SG  WCR  SR. DCM/BPL 
359  M.YELVENDER YADAV 01-10-1979  NWR 12-01-2005  DR  2004  SG  DEPU  GM(C&O)/CONCOR,VISHAKHAPATNAM 
360  MADHUSMITA PATRA 01-07-1973  SW 02-12-2005  DR  2004  SG  NR  SR DOM/G/DLI 
361  SWARNA RAMESH BABU 01-06-1972  SWR 15-12-2005  DR  2004  SG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
362  PHILIP VARGHESE 04-04-1964  C 30-12-2005  P  2004  SG  RB  DIR/T&C 
363  L K VYAS 11-05-1964  NWR 30-12-2005  P  2005  SG  NWR  DY.CCM(PM) & HQ 
364  GEORGE EAPEN 06-08-1963  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY.COM/CHG/HQ 
365  A SUNDAR 09-07-1964  S 31-12-2005  P  2004  SG  SR  DY CCM/PM 
366  RAVINDRA SRIVASTAVA 14-07-1964  WR 18-08-2007  P  2005  SG  WR  SR DCM/RJT 
367  REWAT SINGH 20-03-1961  WR 21-08-1997  P  2004  SG  WR  ADDL/REG/RCT 
368  R S CHATWAL 23-09-1959  WR 04-09-1986  P  2004  SG  NAIR  PROF SAFETY MGT 
369  SHYAM SUNDER AGARWAL 08-07-1964  WR 31-12-2005  P  2005  SG  DEPU/RVNL  JGM(Operation) 
370  NIRMAL SINGH MAAN 17-07-1961  NR 30-12-2005  P  2004  SG  NR  SR DSO/UMB 
371  K.P.KRISHNAN 01-06-1965  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  PRIN./ZRTI/BSL 
372  ASHOK KUMAR TIWARI 15-11-1961  C 30-12-2005  P  2004  SG  CR  SR. DSO/BB 
373  JAGDISH PRASAD 20-08-1968  CR 30-12-2005  P  2004  SG  CR  DY CCM/ DBS 
374  K V R MURTHY 15-12-1959  SEC 28-07-2003  P  2001  SG  SECR  DY CCM/PM 
375  JAGRITI R SINGLA 29-03-1982  WC 05-01-2007  DR  2005  SG  WR  SR DCM/BCT 
376  MOHAPATRA GEETA 18-07-1979  SC 29-08-2006  DR  2005  SG  SWR  Sr.DOM/SBC 
377  SRIVASTAVA ASHUTOSH 28-04-1979  C 29-08-2006  DR  2005  SG  CR  SR DOM/NGP 
378  ANSHOO PANDEY 17-06-1979  ER 29-08-2006  DR  2005  SG  NCR  DGM 
379  AARTI SINGH PARIHAR 15-12-1977  ECOR 29-08-2006  DR  2005  SG  WR  DY CVO/T 
380  MAITREYEE C 25-09-1981  NCR 29-08-2006  DR  2005  SG  NWR  DY CVO/T 
381  PROMILA GUPTA 19-08-1979  NF 29-08-2006  DR  2005  SG  NR  SR. DOM/G/UMB 
382  SATYAM PRAKASH 20-03-1976  SE 18-12-2006  DR  2005  SG  SER  DY COM/I&S/HQ 
383  BIRENDRA KUMAR 05-03-1977  EC 18-12-2006  DR  2005  SG  ECR  SR DCM/SPJ 
384  RASHMI BAGHEL 17-12-1979  SW 18-12-2006  DR  2005  SG  DEPU  RGNL PASSPORT OFFICER/BPL 
385  VIVEK KUMAR 01-02-1980  SE 18-12-2006  D  2005  SG  SER  DY.COM(Spl) 
386  PAREEK KRISHAN KUMAR 06-01-1981  NWR 29-08-2006  DR  2005  JAG  NWR  PO/RCT 
387  DUBEY DURGESH KUMAR 02-04-1976  SEC 11-12-2006  DR  2005  SG  NCR  SR. DOM/G/ALD 
388  HARVINDER SINGH 30-04-1971  SE 11-12-2006  DR  2005  SG  RB  D(FERT. MOV) 
389  SRIDHARA MURTHY N.S. 22-06-1975  E 11-12-2006  DR  2005  SG  SWR  Sr. DCM/SBC 
390  SARAH JAYAL SWAMIKI 17-07-1976  SW 18-12-2006  DR  2005  SG  NR  RCT/GZB 
391  SUNIL BENIWAL 06-09-1980  NR 18-12-2006  DR  2005  SG  NR  Sr. DOM/Chg/DLI 
392  RAJESH SHARMA 01-05-1976  EC 29-08-2006  DR  2005  SG  WCR  DY CSO/T 
393  SHASHI BHUSHAN 03-02-1973  EC 21-12-2006  DR  2005  SG  NCR  SR DOM.JHS 
394  J ALLWYN 07-06-1971  S 18-12-2006  DR  2005  SG  SCR  DY COM/GOODS 
395  VIVEK RAWAT 17-07-1976  SEC 18-12-2006  DR  2005  SG  NWR  DGM/LAW/PM/JP 
396  AJAY PRAKASH 31-03-1966  WR 26-07-1996  P  2005  SG  WR  DY CCM/PM 
397  R K SAHU 12-01-1960  ECO 16-05-1984  P  2005  SG  ECOR  DY.COM(P&P)/BBS 
398  J.L.JENA 26-05-1960  ECO 09-07-2007  P  2005  SG  ECOR  DY.CCM(PS&PLG) 
399  SAIBAL KUMAR BOSE 09-12-1962  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  SER  DY. CCM(CL) 
400  R.K.SHARMA 20-09-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  IN THE CADRE 
401  K MADHUSUDHAN 31-05-1961  SC 05-04-2003  P  2005  SG  SCR  SR DCM/NED 
402  SAJAL KUMAR SHARMA 29-10-1964  NR 07-09-2007  P  2005  SG  NR  DY CCM/CLAIMS-II/NDCR 
403  B.N.MANDAL 06-05-1963  SE 09-07-2007  P  2005  SG  SER  DY.COM(CHG) 
404  P V N RAVIKUMAR 01-01-1964  C 09-07-2007  P  2005  SG  SCR  SR. DSO/HYB 
405  Sanjib Chattopadhyay 06-03-1967  E 09-07-2007  P  2005  JAG  Metro/ Kolkata  Dy. COM (o & m) 
406  PARMINDER SINGH 17-03-2017  NR 07-09-2007  P  2005  SG  NR  DY COM/RE/UMB 
407  RUPESH NANDY 01-01-1962  NF 09-07-2012  P  2005  SG  NFR  DY.CCM/FM 
408  B.M.PRASAD 14-11-1962  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  SR DOM/DNR 
409  BIRENDRA NATH LAL 19-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  SR DOM/SEE 
410  B.K.GUPTA 15-01-1960  EC 09-07-2007  P  2005  SG  ECR  DY.COM/G 
411  J.P.GAUR 13-08-1960  NE 09-07-2007  P  2005  SG  NER  DY.CCO 
412  SUVEER SHRIVASTAVA 30-07-1964  WC 09-07-2007  P  2005  SG  WCR  DY.COM/FOIS 
413  AZAD KUMAR AGRAWAL 15-08-1965  CR 09-07-2007  P  2005  SG  CR  DY.COM/FOIS 
414  K. JAISHANKAR 11-05-1964  CR 29-01-2014  P  2005  SG  CR  DY CCM/ FOIS/HQ 
415  B.K.SHARMA 05-03-1966  WC 09-07-2007  P  2006  JAG  WCR  DY.COM/Goods 
416  SURESH SAXENA 01-07-1960  CR 09-02-1984  P  2005  JAG  CR  DY CCM/FS/HQ 
417  R Y JOSHI 04-11-1962  WR 23-03-2000  P  2005  SG  WR  DY CCO/CCG 
418  B K SINGH 19-11-1963  WR 02-03-1987  P  2005  JAG  WR  SR DSO/RJT 
419  SATYAVEER SINGH 05-09-1964  WR 06-04-1989  P  2004  SG  WR  DY.CSO/TRAFFIC 
420  C R KUMAWAT 17-05-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  SR. DCM/BKN 
421  V K SHUKLA 01-07-1962  WR 09-07-2007  P  2005  JAG  WR  IN THE CADRE 
422  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
423  D.K.BHOWMIK 10-02-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  STATION DIRECTOR/GHY 
424  P S MONDAL 27-02-1962  E 00-00-0000  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/HWH 
425  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
426  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
427  C R JHA 06-08-1961  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/SDAH 
428  SUBIR BATABYAL 05-01-1961  E 02-03-2017  P  2005  JAG  ER  DY. CCM/DB/PRS/NKG 
429  K D DAS 01-02-1965  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Principal/ZRTI,BHULI 
430  HEMANTA BASAK 25-04-1963  E 09-06-2007  P  2005  JAG  ER  DY CCM/CLAIMS & FM cum PO/RCT/ 
431  P K SINHA 15-09-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY CCM/CLAIMS 
432  SANTANU CHAKRABORTY 19-02-1965  ER 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  STATION DIRECTOR/SDAH 
433  SUBODH KUMAR LAL 02-02-1961  SE 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/MLDT 
434  DALBIR SINGH 12-08-1960  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NR  PO/RCT/DLI 
435  DHIRUMAL 01-01-1968  NR 09-07-2007  P  2005  JAG  NWR  DY.CCM/PS &CTG 
436  A P BARAD 09-07-1961  WR 06-11-1987  P  2005  JAG  WR  DY CSO/T 
437  R K KANOJIA 27-08-2018  NW 09-07-2015  P  2005  JAG  NWR  DY COM/RULES & SFTY 
438  SUKUMAR DAS 01-07-1961  NF 09-07-2012  P  2006  JAG  NFR  DY. COM/CHG 
439  DHIRENDRA KUMAR 14-11-1964  NE 09-07-2007  P  2005  JAG  NER  SR. DCM/BSB 
440  P.C.MADHUKAR 12-06-1960  NFR 09-07-2012  P  2005  JAG  NCR  DY CCM/CLAIMS 
441  N.MARANDI 10-01-1960  SE 09-07-2007  P  2006  JAG  SER  PO/RCT/RNC 
442  RAJPATI JHA 04-08-1963  EC 09-07-2007  P  2005  JAG  ECR  DY/CCM/PS-II/HJP 
443  NANDEESH SHUKLA 08-10-1979  ER 18-08-2007  DR  2006  JAG  WR  DY COM/Gds 
444  PAWAN KUMAR SINGH 05-09-1977  WR 30-05-2011  DR  2006  ADH JAG   WR  SR.DOM/ADI 
445  NARMADESHWAR JHA 10-12-1977  CR 21-03-2013  DR  2006  JAG  CR  SR/ DOM/ SUR 
446  PUSHP RAJ 10-07-1981  NR 27-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/MB 
447  BRIJESH KUMAR MISHRA 08-05-1979  NC 30-05-2011  DR  2006  JAG  NCR  DY.CCM 
448  AJIT KUMAR SINHA 31-12-1976  NR 30-05-2011  DR  2006  JAG  NR  SR DOM/LKO 
449  PANKAJ KUMAR 05-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/DHN 
450  RUPESH KUMAR 02-01-1977  EC 12-12-2007  DR  2006  JAG  ECR  SR DOM/SPJ 
451  GAURAV JHA 21-05-1981  CR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR DOM/PA 
452  VIPUL SINGHAL 26-02-1984  WR 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR DOM/RTM 
453  JAGTOSH SHUKLA 09-08-1978  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DCM/LKO 
454  MANNU PRAKASH DUBEY 25-12-1979  NR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  Sr.DOM/Gds&Gen/ALD 
455  SUHANI MISHRA SHIVRAYAN 09-08-1979  WR 01-08-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR DOM/BCT 
456  Ms. ANITA BARIK 01-07-1982  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  DEPU  RAILWAY ADVISER/DHAKA 
457  Ms. REKHA 12-03-1980  NR 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NR  SR DCM/MB 
458  ROSHAN SINGH 01-06-1978  WC 06-09-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  DY CCM/IRCA 
459  Ms. NEETU 31-08-1974  NE 02-03-2009  DR  2007  ADH/JAG  NER  SR DCM/IZN 
460  N BABU VIKRAMADITYA 10-08-1974  SC 17-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  IRITM  SR PROF 
461  GOPINATH K.V. 21-07-1975  SC 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SWR  SR. DOM/SBC 
462  E. HARIKRISHNAN 02-05-1977  S 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DCM/MDU 
463  NEHA RATNAKAR 19-04-1982  SC 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  IRITM  SR PROF 
464  NARPAT SINGH 21-10-1981  C 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  CR  SR. DOM/BSL 
465  HIMANSHU S. UPADHYAY 21-08-1981  E 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/AGC 
466  MILIND HIRWE 17-10-1975  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR.DOM/SBP 
467  MONU LUTHRA 20-06-1981  E 15-12-2008  DR  2007  ADH JAG  NR  SR DCM/FZR 
468  SHRI KRISHNA SHUKLA 01-08-1982  NCR 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FM 
469  NIRAJ KUMAR 08-08-1979  SE 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SER  SR. DCM/RNC 
470  JASRAM MEENA 01-07-1973  NW 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  NWR  SR.DCM/AII 
471  PRASANNA V. 11-06-1982  SR 18-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  SR  SR DOM/TPJ 
472  MANJU MEENA 10-11-1982  WR 01-09-2008  DR  2007  ADH JAG  WR  SR.DOM/BVP 
473  SANJAY GHOSH 09-01-1965  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  CPRO 
474  H K MOHANTY 27-06-1967  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.CVO(T) 
475  BIDYUT KUMAR ROUT 11-10-1961  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECO  Dy.CVO(T) 
476  DEBARAJ NAYAK 10-06-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  SR. DCM/KUR 
477  N K JAYASINGH 25-04-1963  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  SECY TO COM 
478  B DANIEL CHRISTOPHER 25-11-1963  SC 01-06-1990  P  2007  JAG  SCR  SR DCM/HYB 
479  DILIP RANJAN PAUL 10-12-1966  ECO 04-04-2009  P  2007  JAG  ECOR  DY COM/CHG 
480  PARTHA SARATHI SEAL 01-02-1962  NF 25-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR. AM/NJP 
481  ASHESHWAR JHA 02-01-1964  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR. DOM/APDJ 
482  VIJAY SINGH 05-02-1959  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  SR DSO/LJN 
483  SANJEEV SETH 27-06-1962  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  DY. COM/CHG 
484  ARUN SAXENA 22-12-1962  NE 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NER  DY. CCM/PM 
485  SIKHA RANI ROY 02-02-1959  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  DY. CCM.CLAIMS 
486  VIRENDRA KUMAR 27-07-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY CVO/T 
487  SANJAY K SHUKLA 01-07-1959  WR 02-03-2003  P  2007  JAG  WR  Sr.DCM-Plg./BRC 
488  A L N REDDY 16-06-1962  SC 10-11-2014  P  2007  JAG  SCR  PRINCIPAL/ZRTI 
489  A MALLESWAR RAO 10-06-1962  SC 23-05-1985  P  2005  JAG  SCR  DY COM/CHG 
490  P SRINIVAS KUMAR 20-06-1967  C 25-10-1989  P  2005  JAG  DEPU  RCT/AMRAWATI 
491  S SEN GUPTA 01-11-1966  NF 04-04-2009  P  2007  ADH/JAG  NFR  DY CCM/PM/HQ 
492  PAWAN KUMAR 25-04-1968  NF 04-04-2009  P  2008  ADH/JAG  NFR  DY COM/CON/MLG 
493  PADMADAS P 01-11-1963  S 27-11-2003  P  2007  JAG  SR  ADDL. REGISTRAR/RCT/MAS 
494  S MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  STN DIR/NJP 
495  RAMVIR SINGH 27-03-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  STN DIR/DELHI 
496  G L MEENA 01-11-1967  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  PO/RCT/CDG 
497  S GOVINDASAMY S 03-04-1961  S 27-09-2004  P  2007  JAG  SR  PRTS/ZRTI 
498  RAJENDRA PRASAD PANDEY 18-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/CHG 
499  AJAY BHARDWAJ 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  RVNL 
500  SURINDER SINGH RAWAT 22-04-1959  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/FM 
501  TARUN SHUKLA 29-05-1962  NE 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NER  PO 
502  JYOTI BHATEJA 05-01-1965  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  NR  ADDL REG/RCT/DLI 
503  V A K IYER 25-07-1963  WR 06-07-1988  P  2007  JAG  WR  STN. DIRECTOR cum SrDOM(G)/BCT 
504  VINEET KUMAR JOHRI 08-08-1962  WR 01-06-1982  P  2007  JAG  WR  DY.COM/RULES 
505  JITENDRA K AGARWAL 02-07-1967  WR 04-04-2009  P  2007  SS  DEPU/DFCCIL  PM(TFC)/DFCCIL/ADI 
506  S K YADAV 23-06-1962  C 21-04-1986  P  2007  JAG  WR  SR DOM/G/BRC 
507  SANJAY SRIVASTAVA 03-03-1965  WR 23-10-1991  P  2004  JAG  WR  DY CCM/CTG  
508  ASHOK AGARWAL 10-04-1965  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  Sr.DSO/CKP 
509  M.R. ACHARYA 01-01-1963  SE 04-04-2009  P  2009  JAG  SER  Dy.COM (Safety) 
510  T K BHATTACHARYA 10-09-1962  SE 04-04-2009  P  2007  JAG  SER  DY.COM(Plg) 
511  R V K SINGH 05-05-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  PRINCIPAL/ZRTI/MFP 
512  R N DEY 02-07-1961  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  ADDL.REGISTRAR/RCT/PNBE 
513  P K SAMAL 05-02-1964  ECO 04-04-2009  P  2008  JAG  ECOR  SR. DCM/SBP 
514  MOHAMMED NISAR 27-08-1960  S 25-09-2004  P  2007  JAG  SR  DY COM/CHG 
515  ASHOK KUMAR P L 30-07-1962  S 24-09-2004  P  2007  JAG  SR  SR DOM/TVC 
516  A K KHARE 01-07-1962  WC 18-06-2004  P  2007  JAG  WCR  ADDL. REGISTRAR/RCT 
517  SUBIMAL SEN 13-01-1959  NF 04-04-2009  P  2007  JAG  NFR  SR DCM/APDJ 
518  R K SHARMA 10-08-1967  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  Sr DCM/SUR 
519  K. V. THOMAS 13-05-1962  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  DY.CCM (Claims)HQ 
520  R.K.MODI 27-12-1970  CR 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DOM(G)BB 
521  K.K. MISHRA 25-12-1973  C 04-04-2009  P  2007  JAG  CR  SR.DCM/NGP 
522  Y P TRIPATHI 01-01-1962  NR 04-04-2014  P  2004  JAG  NR  SR. DOM/G/LKO 
523  RAJ KISHORE 01-02-1962  EC 04-04-2009  P  2007  JAG  ECR  SCM/Catering 
524  HARISH GANDHI 06-09-1968  NR 04-03-2009  P  2007  JAG  NR  DY COM/SAFETY 
525  R J SHARMA 07-11-1963  SEC 23-11-2004  P  2007  JAG  SECR  DY.CSO/TRAFFIC 
526  SHER SINGH 02-01-1964  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU  DFCCIL 
527  P C DUDI 13-01-1965  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/PMS-1/HQ 
528  A K NAULAKHA 10-09-2018  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/UTS/IT/IRCA 
529  RAKESH MEHTA 09-07-1963  NR 04-04-2009  P  2007  JAG  DEPU/CRIS  CRIS 
530  DEVI SINGH 19-11-1964  NR 04-04-2014  P  2007  JAG  NR  DY CCM/CTG/HQ 
531  J P SINGH 28-12-1968  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  Dy.CVO/T 
532  RAJAN KUMAR 31-05-1960  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  STATION DIRECTOR/GKP 
533  MUKUL BASUMATARY 01-09-1960  C 04-04-2009  P  2009  JAG  NFR  DY CVO/T/MLG 
534  RAJIV SETH 26-07-1964  NE 04-04-2009  P  2007  JAG  NER  Dy.COM/FOIS 
535  GIRIDHARA GOPALAN A 25-05-1959  S 04-04-2014  P  2007  JAG  SR  DyCOM/TNCSC 
536  K V RAMANA 08-09-1964  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  SECR  Dy.COM/FOIS&Plg 
537  V G SHYAMKULE 02-08-1966  SEC 04-04-2014  P  2007  JAG  METRO KOLKATA  METRO 
538  SHARMA SACHIN ASHOK 25-07-1982  SECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SECR  SR.DOM/NGP 
539  TANMAY MUKHOPADHYAY 04-08-1980  SECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SECR  SR DCM/R 
540  RAVISH KUMAR SINGH 14-05-1983  SECR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NR  IN THE CADRE 
541  K.V.S.R.K. KISHORE 13-02-1984  ECOR 21-12-2009  DR  2008  JAG  ECOR  SR.DOM(MOV)/WAT 
542  Ms. SHIFALI 13-12-1983  CR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR.DCM/BZA 
543  P CHAITANYA 02-06-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR DOM/SC 
544  KRISHNA REDDY A.N. 09-11-1980  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DOM/UBL 
545  JERIN G. ANAND 04-01-1981  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DCM/PGT 
546  VIVEK SHARMA 03-07-1979  NR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NR  SR DCM/MB 
547  D. VASUDEVA REDDY 29-01-1979  SCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  STN DIRECTOR/SC 
548  KRISHNA TIWARI 07-06-1982  NWR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  IN THE CADRE 
549  WANJARI PRAVINDRA VASUDEO 13-11-1978  CR 14-12-2009  DR  2008  JAG  CR  SR.DOM/(COAL)/NGP 
550  AMBAR PRATAP SINGH 06-06-1982  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NER  IN THE CADRE 
551  DIWAKAR JHA 22-09-1986  SCR 14-12-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/Frt & Fert./OSD to MT 
552  MUKESH SAINI 20-04-1982  WCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  PRINCIPAL/ZRTI 
553  AJAY PRATAP SINGH 05-05-1979  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  RB  DD/TT(PUNCT) 
554  AMARENDRA KUMAR MAURYA 08-03-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  JAG  ER  SR DOM/SDAH 
555  SELVIN Y. 14-06-1976  SR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SR  SR DOM/PGT 
556  SUTAR SHIVAJI MARUTI 05-05-1983  ECOR 31-08-2009  DR  2008  JAG  CR  SR.DOM/CHG/BB 
557  VIPIN KUMAR SINGH 14-12-1978  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR DCM/JHS 
558  ASHUTOSH SINGH 12-06-1979  NCR 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  NCR  SR. DOM/Gds&Gen/JHS 
559  JATIN KALYAN 09-12-1983  WR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NR  DY CCM/DB/IRCA 
560  PATHAKALA RAJ KUMAR 07-04-1974  SCR 31-08-2009  DR  2008  JAG  SCR  SR DOM/HYB 
561  HIMANSHU SHUKLA 24-07-1982  EC 20-08-2010  DR  2008  JAG  ECR  DOM/G/MGS 
562  K UMAMAHESWARA RAO 06-07-1981  ER 31-08-2009  DR  2008  ADH/JAG  SCR  SR.DCM/GNT 
563  NAVEEN DIXIT 06-01-1984  NCR 14-12-2009  DR  2008  JAG  NCR  SR DCM-II/ALD 
564  VISHWA RANJAN 20-07-1976  ECR 31-08-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DOM/JBP 
565  RAJIV RANJAN 29-01-1978  ER 14-12-2009  DR  2008  JAG  ER  SR. DOM/MLDT 
566  SENTHIL KUMAR I. 20-07-1978  SWR 14-12-2009  DR  2008  JAG  SWR  SR DCM/UBL 
567  YOGESH RANJAN TAMWAR 25-10-1973  SER 31-08-2009  DR  2008  JAG  SER  ADDL. REG./RNC 
568  VINOD TAMORI 23-11-1980  NFR 14-12-2009  DR  2008  JAG  WCR  SR DCM/BPL 
569  KRISHNA KUMAR MEENA 12-12-1981  NFR 31-08-2009  DR  2008  JAG  NWR  SR DOM/JP 
570  ROHIT GUPTA 22-01-1980  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DCM/LJN 
571  SANDEEP KUMAR GAHLOT 27-02-1980  NF 30-08-2010  DR  2009  JAG  NR  STATION DIRECTOR/NDLS 
572  ZENIA GUPTA 07-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  SR. DCM/BRC 
573  VINEET KUMAR GUPTA 16-04-1984  SE 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DOM/KGP 
574  RITU SHARMA 22-08-1979  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  RB  JD/T(PG) 
575  PRIYANKA DIXIT 01-04-1986  SCR 30-08-2010  DR  2009  JAG  WCR  DY CCM/PS (MATERNITY LEAVE) 
576  DEEPAK MULCHANDANI 16-11-1982  WR 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR. DOM/BRC 
577  RAJESH CHANDRAN 17-03-1980  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STN.DIR./TVC 
578  Dr. PRAKASH CHANDRA TRIPATHI 26-04-1981  SEC 30-08-2010  DR  2009  AD/JAG  SECR  DGM/G/BSP 
579  ANOOP KUMAR SINGH 10-10-1982  NE 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NER  DOM/LJN/INCHARGE 
580  A.VIJUVIN 15-08-1984  ER 13-12-2010  D  2009  SS  SR  SR DCM/SA 
581  JITENDRA KUMAR 21-12-1981  ECO 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NCR  STATION DIRECTOR/CNB 
582  ARJUN SIBAL 01-05-1982  SEC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  SECR  SR DOM/NGP 
583  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  JAG  NR  DY COM/CHG-I 
584  DR.HARISH RAIRTOLIA 18-12-1979  NF 21-01-2011  DR  2009  ADH/JAG  NER  Dy.COM/Plg 
585  KULDEEP TIWARI 01-12-1980  SE 30-08-2010  D  2009  JAG  SER  SR. DCM/KGP 
586  BHASKAR 05-01-1982  SE 13-12-2010  DR  2009  JAG  SER  SR.DCM/CKP 
587  RAKESH KUMAR 05-05-1977  NW 30-08-2010  DR  2009  JAG  NWR  SR DCM/JP 
588  B GUGANESAN 23-05-1981  S 30-08-2010  DR  2009  JAG  SR  SR DSO/MAS 
589  SHASHI BHUSHAN SINGH 15-09-1977  E 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ER  SR DOM/HWH 
590  SATHIYA NARAYAN HARI R 07-04-1984  S 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  STATION DIRECTOR/MAS 
591  MISHRA SUNIL K 07-09-1979  SC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  CR  SR.DCM/BSL 
592  AJAY KAUSHIK S 08-09-1984  S 08-06-2012  DR  2009  SS  SR  DCM/Co-Ord/TVC 
593  ANIL KUMAR 23-07-1981  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  NFR   
594  UPASANA PAUL 26-03-1984  ER 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  NR  ON LEAVE 
595  PATIL KRISHNATH SHAMRAO 16-06-1978  CR 13-12-2010  DR  2009  SS  CR  SR. DCM/PA 
596  SUNIL KUMAR MAHALA 10-10-1978  ER 30-08-2010  DR  2009  JAG/AD  NWR  SR DOM/BKN 
597  R.P.RATHI PRIYA 07-11-1982  E 30-08-2010  DR  2009  SS  SR  DOM/MDU 
598  PRASHANT SINGHANIA 25-06-1979  ECR 30-08-2010  DR  2009  JAG  SER  DY CCM(Ref.UTS) 
599  VENKANNA BADAVATH 05-06-1981  NF 30-08-2010  D  2009  ADH/JAG  NFR  SR DOM/KIR 
600  ABHINAV JEPH 09-07-1988  WC 13-12-2010  DR  2009  ADH/JAG  WR  SR DOM/RJT 
601  Dr. RAM NIWAS MEENA 01-06-1978  WC 21-01-2011  DR  2009  JAG  WCR  SR DSO/KTT 
602  RAMESH CHAND MEENA 27-09-1984  NF 13-12-2010  DR  2009  ADH JAG  WR  STATION DIRECTOR/ADI 
603  HIMANSHU SHUKLA 10-10-1984  ECR 31-08-2009  DR  2008  JS  PROB  ON TRG. 
604  ARUN THOMAS KALATHIKAL 01-06-1982  S 30-08-2010  D  2009  JAG  SR  SR.DCM/TPJ 
605  K C ROUT 01-05-1964  SEC 28-06-2002  P  2009  JAG  SECR  SR.DOM(G) 
606  BHAGBAT PANDA 15-05-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  SR DOM(G)/KUR 
607  M M PATTNAIK 26-05-1963  ECO 16-12-2010  P  2009  ADH/JAG  ECOR  DY CSO 
608  LINGARAJ NANDA 10-04-1962  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  DY COM(FOIS) 
609  A K TALDI 14-10-1964  ECO 16-12-2010  P  2009  JAG  ECOR  ADD.REG/RCT/BBS 
610  ASHIM ZAFAR 28-12-1963  E 16-12-2010  P  2009  JAG  ER  Addl.Registrar/RCT 
611  SUBROTO MUKHERJEE 12-05-1962  E 15-09-2016  P  2009  JAG  ER  DY CCM(ATP)/KG 
612  SAMBHU ACHARJEE 18-05-1961  E 16-12-2010  P  2009  JAG  ER  Dy.CSO/Operating 
613  NIKHIL CHAKRABORTY 07-02-1962  E 16-12-2015  P  2009  ADH/JAG  ER  DY CCM(G)/KG 
614  KARTIK SINGH 18-01-1970  E 15-12-2010  P  2009  SS  ER  SCM(Claims & Rates) 
615  G S JOSHI 08-07-1962  C 16-12-2010  P  2009  JAG  CR  STN DIRECTOR/CSMT/MUMBAI 
616  AKHILESH KUMAR TRIPATHI 11-07-1985  ECO 15-12-2011  DR  2011  SS  ECOR  IN THE CADRE 
617  MENGANI SRAVAN KUMAR 10-10-1986  E 21-12-2015  D  2014  JS  ER  ACM/TC/HWH 
618  RAMAN RATHENDRA 14-11-1968  ER 07-02-1996  DR  1994  SAG  SECR  CFTM 
619  RANBIR SINGH 23-01-1959  NR 27-02-2007  P  2007  SS  NR  STM/TS/KG 
620  HARI MOHAN 17-09-1983  NR 28-08-2011  DR  2010  SS  NR  SR DCM/UMB 
621  SUSHMA T 26-05-1986  E 02-09-2013  DR  2012  SS  CR  IN THE CADRE 
622  MD. IMTIYAZ 04-01-1980  EC 03-09-2012  D  2011  SS  ECR  DCM/DHN 
623  ANANT RAMAN SHARMA 21-07-1988  SEC 28-12-2015  D  2014  JS  SECR  AOM-I/BSP 
624  GARIMA TIWARI 06-04-1989  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  ACM-I/CHGBSP 
625  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
626  AMRESH KUMAR 01-07-1978  EC 29-08-2011  D  2010  SS  ECR  DTM/CPU 
627  ANURAJ KUMAR SINGH 25-03-1985  SEC 28-12-2015  D  2014  JS  SECR  ARM/SDL 
628  RUPESH KUMAR 01-03-1984  EC 03-09-2012  DR  2011  SS  ECR  DOM/SEE 
629  HARIKRISHNAN R 20-05-1988  S 17-01-2012  D  2011  SS  SR  STN.DIR/ERS 
630  NARAIN S N 20-09-1985  S 29-08-2011  D  2010  SS  SR  DCM/MAS 
631  BASANT KUMAR 09-04-1984  ECO 29-08-2011  DR  2010  SS  ECOR  DCM-II/KUR 
632  VIJAY PRAKASH 20-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JS  WCR  SR DCM/KTT 
633  ROBIN KALIA 28-01-1986  CR 12-12-2011  DR  2010  JS  CR  AOM/G/BB 
634  JATIN CHOPRA 12-01-1984  C 12-12-2011  D  2010  SS  RB  DD/FERT. MOVEMENT 
635  DANANJAYAN P A 27-01-1965  S 02-02-2001  P  2005  JAG  SR  CPRO 
636  PANDEY MAHESH CHAND 12-11-1970  W 04-09-1997  DR  1996  SG     
637  ATUL KUMAR JAIN 11-06-1961  NR 18-06-2004  P  2002  SG  NR  PO/RCT/CDG 
638  ANJAY TIWARI 04-05-1982  C 02-09-2013  D  2012  JS  ECR  ACM/MGS 
639  SARASWATI CHANDRA 15-01-1983  EC 03-09-2012  D  2010  SS  ECR  DOM/DNR 
640  BOOPATHIRAJA 19-04-1986  S 17-12-2012  D  2011  SS  SR  DOM/SA 
641  ASHISH PAL 22-09-1985  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  ACM/CHG/NGP 
642  VIPIN VAISHNAV 03-12-1985  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/NGP 
643  SWARAJ PRADHAN 26-12-1980  NF 10-12-2013  D  2012  JS  AOM/G/KIR  AOM/G/KIR 
644  AJEET KUMAR MEENA 01-07-1982  NF 14-12-2013  D  2012  JS  NFR  AOM/KIR 
645  S KUMAR 19-07-1991  NF 12-01-2013  D  2013  JS  NFR  AOM/TSK 
646  VINOD KUMAR MEENA 27-06-1978  NF 03-09-2012  D  2012  JS  NFR  AOM/RNY 
647  Y NABAKISHWAR SINGH 01-03-1978  NF 12-01-2013  D  2011  SS  NFR  DCM/KIR 
648  SUMIT KUMAR 01-07-1984  NF 29-08-2011  D  2010  SS  NFR  DOM/IC/LMG 
649  ARVIND HORO 12-07-1959  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY. CSO/T 
650  RAUSHAN KUMAR 15-08-1983  E 13-11-2011  DR  2009  SS  ER  DOM/(OPERATION)/HWH 
651  SAURAV DEY 19-02-2015  E 30-08-2010  DR  2009  SS  ER  DOM(G)/SDAH 
652  SAKET RANJAN 15-12-1981  SEC 08-04-2014  DR  2011  SS  SECR  DOM/CIC 
653  MIHIR DEV 12-12-1991  NF 12-12-2013  D  2013  JS  NFR  AOM/LMG 
654  SUNIL KUMAR MEENA 05-02-1984  WR 23-01-2012  DR  2010  SS  WR  DOM(Chg)/RTM 
655  VISHAL GARG 25-11-1984  SEC 11-12-2013  D  2012  SS  SECR  DOM/CHG/BSP 
656  NAVNEET RAJ 05-06-1970  SEC 13-03-2006  P  2009  JAG  SECR  SR DSO/NGP 
657  PRATIBHA PAUL 04-04-1985  WR 29-08-2011  DR  2010  SS  WR  DCM/FM/BRC 
658  ABHAY SINGH CHAUHAN 23-03-1984  C 22-06-2017  DR  2014  JS  WR  AOM/M/BRC 
659  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
660  SUNEEL KUMAR GEDAM 25-08-1985  SC 11-12-2013  D  2012  SS  ECOR  DCM(Cord)/VSKP 
661  K N SAHU 08-02-1961  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  DCM/SBP 
662  P K MOHANTY 04-01-1959  ECO 16-12-2010  P  2009  SS  ECOR  STM(FOIS)/BBS 
663  GULSHAN 10-02-1967  NF 05-09-1994  DR  1992  SAG  DEPU  CRM/IRCTC/CDG 
664  RAJEEV RANJAN 04-02-1984  WR 12-12-2011  D  2010  SS  ECR  DTM/BRKA 
665  VINEET ABHISHEK 04-02-1982  WR 02-09-2013  DR  2010  SS  WR  AM/BL 
666  SHANKAR MUKHERJEE 01-01-1961  NF 04-04-2009  P  2009  ADH/JAG  NFR  DY COM/PLG/HQ 
667  SHIVAJI ANGURU 19-06-1984  S 17-12-2012  DR  2011  SS  SR  DOM/CHG/MAS 
668  SANJIB GHOSH 01-10-1965  NF 07-04-2017  P  2009  ADH/JAG  NFR  SR DCM/RNY 
669  ARVIND KUMAR SINGH 03-12-1968  ER 04-09-1997  DR  1996  NF/SAG  NCR  Dy.COM/Const. 
670  RAKESH CH 07-06-1979  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/GTL 
671  SUMIT SHARMA 30-04-1984  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SCR  SR DCM/SC 
672  SHAMMAS HAMEED 21-12-1980  ECO 01-09-2008  DR  2007  ADH/JAG  ECOR  SR DOM/KUR 
673  BHARATI BHARDWAJ 12-09-1986  ER 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DY CCM/ATVM 
674  CHANDRA SHEKHAR PRASAD 08-01-1969  E 23-01-2012  DR  2010  JS  ECR  IN THE CADRE 
675  SANJEEV SHARMA 16-03-1983  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NER  DOM/C/LJN 
676  S UMESH 23-08-1989  NF 12-01-2015  D  2014  JS  NFR  AO/BPB 
677  G PRASHANT KUMAR P 21-06-1985  NF 15-12-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/NJP 
678  K K SARMA 19-05-1989  NF 14-05-2015  D  2014  JS  NFR  AOM/G/LMG 
679  ANKIT GUPTA 14-02-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/KIR 
680  SUDHINDRA SHARMA 29-09-1961  WR 26-10-1994  P  2004  SS  WR  SCM/ RFG/ CCG 
681  PRAVEEN KUMAR 24-02-1985  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DCM/SERVICES/FRT/DLI 
682  R.N.RANMUNG 20-07-1981  NF 12-12-2011  DR  2010  SS  NFR  DCM/IC/RNY 
683  RAJNEESH KR. SRIVASTAVA 01-08-1983  NR 03-09-2012  D  2011  SS  NR  DCM/FZR 
684  ADITYA GUPTA 18-01-1990  SEC 22-12-2014  D  2013  JS  SECR  AARM/KRBA 
685  ARUN KUMAR SHARMA 28-09-1965  WC 09-07-2007  P  2005  JAG  WCR  DY CVO/T 
686  PRANJAL P.LATHE 06-08-1985  ECO 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  RB  DD/T&C 
687  PULKIT SINGHAL 08-06-1988  SC 29-08-2011  DR  2010  SS  SECR  DOM/R 
688  SHASHI KANT TRIPATHI 18-06-1985  NR 30-08-2012  DR  2009  ADH/JAG  NCR  DY CCM/FOIS 
689  ARASHDEEP SINGH 27-02-1981  NW 13-12-2010  D  2009  JS  NWR  AOM 
690  ANJANAYULU VADDE 15-10-1976  NF 12-12-2011  DR  2010  ADH/JAG  SCR  SR DOM/GTL 
691  SUDEEP SINGH 20-11-1978  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NR  DOM/CHG/DLI 
692  RAHUL 20-01-1986  E 12-12-2011  DR  2010  SS  NCR  IN THE CADRE 
693  SUMEET SINGH 08-09-1978  NF 15-12-2008  DR  2007  ADH/JAG  DEPU  DMRC 
694  DEEPAK KUMAR MURMU 25-07-1984  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/APDJ 
695  AVINASH SHANDILYA 31-10-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/LMG 
696  BIRHADE MAHENDRA P. 09-06-1968  C 20-12-1998  DR  1997  SG  DEPU   
697  R.SIVA 28-04-1983  SE 23-01-2012  DR  2010  SS  SR  DOM/GDS/MAS 
698  KARTIK V HEGADEKATTI 08-05-2015  SW 01-01-2011  D  2011  JS  SWR  ACM/SBC 
699  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
700  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
701  NAVEEN KUMAR 01-02-1984  EC 29-08-2008  D  2010  SS  NR  STATION DIRECTOR/JAT 
702  GAJRAJ SINGH CHARAN 11-02-1980  SE 12-12-2011  DR  2010  SS  NWR  DOM/JP 
703  SANTOSH HEGDE 20-01-1982  SW 12-12-2011  DR  2010  SS  SWR  STATION DIRECTOR/SBC 
704  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
705  ANIT PRAKASH 16-06-1985  S 15-12-2014  D  2013  JS  SR  AOM/CHG/MAS 
706  M VASUDEVAN 20-05-1987  S 23-03-2015  D  2013  JS  SR  AOM/SA 
707  RAJU BHUTRA 07-09-1971  WR 04-09-1997  DR  1996  SAG  NWR  ADRM/JU 
708  BARMAVATHU NAGYA 22-10-1964  SC 15-09-1991  DR  1989  SAG  SCR  CFTM 
709  P A DHANANJEYAN 27-01-1961  S 09-07-2007  P  2005  JAG  SR  CPRO 
710  KRISHNA PRASAD R 17-06-1985  NF 26-06-2018  D  2015  JS  NFR  AOM/TSK 
711  GUNJAN GUPTA 08-09-1986  NE 12-12-2013  DR  2010  JAG  NR  IN THE CADRE 
712  YASHANJIT SINGH 14-12-1983  NC 29-08-2011  DR  2010  ADH/JAG  DEPU  Punjab Govt. 
713  PATHANIA ADISH DIGVIJAI 22-07-1984  NCR 29-08-2011  DR  2010  SS  WR  DOM(Chg)/BCT 
714  AVADESH KUMAR TRIVEDI 15-04-1982  SEC 12-12-2011  DR  2010  SS  SECR  Dy COM(Goods) 
715  S.N.MUKHERJEE 21-03-1963  SEC 30-12-2013  P  2004  SG  SECR  DY. COM/CHG 
716  RAJESH KUMAR 02-10-1982  SE 12-12-2011  DR  2010  JAG  SER  SR DSO/CKP 
717  G C PRADHAN 24-04-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/HWH 
718  BHAVTENDRA K SINGH 19-11-1963  WR 19-10-2001  P  2001  JAG  WR  SR DSO/RJT 
719  A K MOITRA 03-05-1961  KM 09-07-2007  P  2005  JAG  METRO KOLKATA  IN THE CADRE 
720  ASHUTOSH UPADHYAY 23-12-1963  E 09-07-2007  P  2005  JAG  ER  Sr.DCM/ASN 
721  HARIKUMAR M 31-05-1983  S 23-01-2012  D  2010  SS  SR  DOM/TPJ 
722  AVANISH 14-02-1982  SE 06-08-2014  D  2011  SS  SER  AARM/BKSC 
723  VIJAY SINGH 07-06-1986  NW 03-09-2012  D  2011  SS  NWR  DOM/AII 
724  MAHESH JEWALIYA 26-01-1985  C 17-12-2012  D  2011  SS  NWR  DOM/BKN 
725  JAI PRAKASH 05-09-1979  NW 02-09-2013  D  2012  JS  NWR  AOM(MOV)/JU 
726  DILIP SINGH 04-03-1985  NW 22-12-2014  D  2013  JS  NWR  AOM(G)/JP 
727  VIKAS VATS 25-08-1989  NW 22-12-2014  D  2013  JS  NWR  ACM/AII 
728  SEEMA BISHNOI 30-09-1985  NW 22-12-2016  D  2013  JS  NWR  AOM/BKN 
729  Dr. SANCHIT TYAGI 07-10-1986  NC 02-09-2013  D  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/JHS 
730  RAKESH SINGH 03-10-1977  SEC 06-08-2014  P  2014  JS  SECRLY  ADCM 
731  SUDHANSU RANJAN 25-01-1987  EC 10-12-2013  DR  2012  JS  ECR  AO/MGS 
732  Dr. UTSAV SHUKLA 21-05-1986  NF 10-12-2013  DR  2012  SS  NFR  DOM/I/LMG 
733  SUDHIR KUMAR SINGH 04-04-1983  NR 29-08-2011  D  2010  JAG  NR  SR. DOM/G/FZR 
734  RAJENDRA KUMAR K 20-12-1966  WR 09-07-2005  P  2005  JAG  NWR  DY.COM/S&R 
735  AKANSHU GOVIL 09-01-1988  NC 11-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/ ALD 
736  KRISHAN KANT RORA 03-02-1986  NR 15-06-2014  DR  2012  JS  NR  AO/TKD 
737  TUSHAR SARASWAT 25-04-1986  WC 17-12-2010  DR  2011  JS  WCR  DOM/BPL 
738  GARGI CHAUHAN 25-05-1981  WC 12-12-2010  D  2010  JS  WCR  AOM(CHG)/BPL 
739  AJAY KUMAR PAL 19-10-1987  WC 17-12-2010  DR  2010  SS  WCR  DY CCM/PS 
740  ASHISH DHANIA 12-07-1980  WR 11-01-2013  DR  2011  SS  WR  DOM(Gds)/RTM 
741  HEENA V KEWALRAMANI 25-07-1987  WR 30-08-2010  DR  2010  AD JAG  WR  DY COM/FOIS 
742  PIYUSH B KHANDARE 15-04-1990  WR 12-11-2013  DR  2012  SS  WR  AM/VALSAD 
743  Dr JIVISHA J GANGOPADHYAY 11-10-1988  WR 02-08-2013  DR  2012  SS  WR  DOM/G/RJT 
744  INDRAJ KUMAR MEENA 15-07-1987  WR 22-12-2014  DR  2013  JS  WR  AOM/M/ADI 
745  LOKESH KUMAR MEENA 01-07-1990  WR 22-12-2014  DR  2015  JS  WR  ARO/RTM 
746  JAI PATIL 10-04-1987  C 18-02-2015  DR  2015  JS  WR  AOM/M/BCT 
747  NISHANT NARAYAN 12-07-1980  WR 17-12-2012  DR  2011  SS  WR  DOM/Chg/BRC 
748  ANAND MOHAN 20-02-1983  NR 02-09-2013  D  NR  JS  NR  AOM/M/MB 
749  CHETAN TANEJA 20-11-1988  NR 03-09-2012  DR  2011  SS  NR  DOM/MB 
750  Richa Sharma 08-06-1987  WR 10-12-2013  D  2012  JS  NR  AOM/CHG/LKO 
751  HARJOT SINGH SANDHU 16-06-1988  NE 29-08-2011  DR  2010  SS  NR  STM/GDS/HQ 
752  SAMARTH GUPTA 12-01-1987  NC 14-12-2013  DR  2012  JS  NCR  AREA OFFICER/AGC 
753  SACHIN KUMAR MISHRA 02-05-1984  NE 03-09-2012  DR  2011  SS  NER  DOM/BSB 
754  AMIT SINGH 13-07-1982  NF 13-11-2013  D  2012  JS  NFR  AOM/CHG/LMG 
755  SHIVRAJ PRADEEPRAO MANASPURE 29-06-1983  C 11-01-2013  DR  2011  JS  CR  AOM(Gds)/SUR 
756  SWAPNIL DHANRAJ NILA 22-02-1987  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/ Goods/BB 
757  MANJUNATH KANAMADI 27-07-1985  SW 11-12-2013  D  2012  JS  SWR  AOM/UBL 
758  VIJAY PRAKASH 28-09-1981  WC 12-12-2011  DR  2010  JAG  WCR  DY COM(Chg) 
759  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2012  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
760  GUNEET KAUR 18-08-1988  NF 11-12-2014  DR  2012  SS  NFR  DCM/LMG 
761  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  PO/RCT/LKO 
762  PRADIT SHAHAJI HIRADE 01-06-1984  C 17-12-2012  DR  2011  SS  CR  DOM/BSL 
763  SUDHEER SINGH 07-07-1983  NR 02-09-2013  D  2013  JS  NR  AOM/M/UMB 
764  SUNIL DEVIDAS BADARKHE 01-06-1984  C 09-12-2013  DR  2012  JS  CR  AOM(COAL)/NGP 
765  NARENDRA KUMAR 01-01-1986  SE 11-06-2015  DR  2012  SS  WR  IN THE CADRE 
766  OM PRAKASH CHARAN 07-01-1983  SE 08-06-2015  D  2012  JS  SER  AARM/TATA 
767  SACHENDRA KUMAR VERMA 10-01-1986  SE 15-12-2013  D  2013  JS  SER  AARM/HLZ 
768  AKHIL M SHASTRI 18-07-1987  SW 12-09-2013  D  2012  JS  SWR  ACM/SBC 
769  M BASWARAJ 02-08-1968  C 14-08-2014  D  2011  JS  SCR  DOM/CHG/GTL 
770  VIJAY KUMAR YADAV 09-07-1988  SE 15-12-2014  D  2013  JS  SER  ACM/ADA 
771  THANGABALAN SWAMINATHAN 26-11-1985  SE 18-12-2016  D  2013  JS  SER  ACM/KGP 
772  MANISH KUMAR PATHAK 20-03-1983  SE 12-06-2015  D  2013  JS  SER  AOM/KGP 
773  B. PRASANTHA KUMAR 13-07-1993  SE 11-06-2015  D  2013  JS  SER  AARM/DPS 
774  OM PRAKASH CHARAN 01-07-1983  SE 08-06-2015  DR  2012  JS  SER  AARM/TATA 
775  RAJESH KUMAR 23-06-1973  CR 01-09-1997  DR  1996  NFSAG  NCR  DY. CSO/T 
776  AKHILESH KUMAR PANDEY 15-01-1983  EC 30-08-2010  DR  2009  ADH/JAG  ECR  IN THE CADRE 
777  S BHATTACHARJEE 01-01-1955  SE 16-04-2002  P  2000  SG  SER  Principal/ZRTI/Sini 
778  VIRENDER KADYAN 15-07-1985  SEC 17-12-2012  DR  2011  SS  NR  DOM/M/DLI 
779  A SRIDHAR 10-05-1979  SC 03-09-2012  D  2011  SS  SCR  DOM/SC 
780  B V RAM PRASAD 07-04-1962  SC 21-04-1986  P  2015  JAG  SCR  DY CCM/FS 
781  KUMAR SATYAM 12-12-1987  ECO 12-12-2011  DR  2011  SS  ECOR  AARM/PRDP 
782  B K RAUT 11-10-1961  ECO 20-10-1987  P  2005  JAG  ECOR  DY CVO(T) 
783  PALIWAL ATUL K. 21-03-1965  SE 06-09-1993  DR  1991  SG  ER  On Leave [VR paper submitted] 
784  PRAKASH CHANDRA JAISWAL 02-05-1970  NE 01-09-1997  DR  1996  SAG  NER  ADRM/BSB 
785  ANKIT GAHLOT 11-07-1985  NC 22-12-2014  D  2013  JS  NCR  ACM/JHS 
786  AKHIL SHUKLA 30-09-1985  NC 23-12-2014  D  2013  JS  NCR  AOM/GDS/ALD 
787  JITENDRA MEENA 31-07-1985  CR 17-12-2012  DR  NWR  JS  NWR  AOM/C/AII 
788  DR. SHIVAM SHARMA 22-01-1984  NC 17-12-2013  D  2011  SS  NCR  DTM/TDL 
789  AMAN VERMA 30-06-1988  NC 17-12-2013  D  2011  JS  NCR  ACM/TDL 
790  M. BASWARAJ 02-08-1982  SC 14-08-2011  D  2011  SS  SCR  DOM/CHG/GTL 
791